TAILIEUCHUNG - Lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện lợi ích dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung bài viết đề cập về để đạt được những lợi ích dân tộc cơ bản này, theo Người, phải thực hiện tổng hợp các phương thức như: Độc lập, tự chủ trong tư duy và hành động; tự lực, tự cường dân tộc đi đôi với đoàn kết và hợp tác quốc tế; xử lý đúng đắn quan hệ với các nước lớn; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, dân tộc với quốc tế; dĩ bất biến, ứng vạn biến; dự báo được thời cơ và nắm bắt đúng thời cơ. | KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP LỢI ÍCH DÂN TỘC VÀ PHƯƠNG THỨC THựC HIỆN LỢI ÍCH DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH Đoàn Văn Khái Tóm tắt Lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện lợi ích dân tộc là một trong những nội dung chính yếu trong hệ thong tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chỉ Minh lợi ích dân tộc trước hết là độc lập chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ hòa bình thong nhẩt đất nước cho dân tộc Việt Nam và tự do hạnh phúc cho nhân dân. Đe đạt được những lợi ích dân tộc cơ bản này theo Người phải thực hiện tồng hợp các phương thức như Độc lập tự chủ trong tư duy và hành động tự lực tự cường dân tộc đi đôi với đoàn kết và hợp tác quốc tế xử lỷ đúng đẳn quan hệ với các nước lớn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dân tộc với quốc tế dĩ bẩt biến ứng vạn biến dự báo được thời cơ và nắm bắt đúng thời cơ. Từ khóa Lợi ích dân tộc phương pháp thực hiện lợi ích dân tộc tư tưởng Hồ Chỉ Minh. Mã số . Ngày nhận bài 17 03 2015. Ngày hoàn thành biên tập 01 04 2015 Ngày duyệt đăng 01 05 2015 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam. Các tư tưởng nguyên tắc và phương châm chủ đạo như không có gì quý hơn độc lập tự do dĩ bất biến ứng vạn biến thêm bạn bớt thù kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tăng cường nội lực tự cứu lấy mình . chính là sự kết tinh hệ thống tư tường Hồ Chí Minh về đường lối chính sách quan hệ đối ngoại. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả hệ thống tư tưởng đó là lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam trong các thời kỳ khác nhau. Có thể nhận thấy cách đề cập vấn đề lợi ích dân tộc của Hồ Chí Minh trải qua ba thời kỳ chính. Thời kỳ đầu kể từ khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước chính chủ nghĩa dân tộc tinh thần dân tộc và lợi ích dân tộc Việt Nam là yếu tố chủ đạo trong tư tưởng cách mạng của Người về sau khi đã giác ngộ để rồi tin theo chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành một trong những lãnh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.