TAILIEUCHUNG - Nâng cao chất lượng hệ thống OFDM bằng BICM-ID

Bài viết tập trung phân tích hoạt động, thiết kế và khảo sát chất lượng hệ thống OFDM sử dụng mã BICM-ID trên kênh pha đinh đa đường có chịu tác động đồng thời của tạp âm Gauss. | Nâng cao chất lượng hệ thống OFDM bằng BICM-ID Improve the Performance of OFDM’s System by BICM-ID Đỗ Công Hùng, Đinh Thế Cường, Nguyễn Quốc Bình SNR của sóng mang đó nhằm khai thác tối đa dung lượng của hệ thống OFDM trên các kênh pha đinh băng hẹp. Đến nay các nghiên cứu về OFDM thích nghi (AOFDM) được tiến hành theo các hướng: điều chế đa mức trên các băng con [2]; thay đổi thích nghi các tham số OFDM [1, 4]; thích nghi các mã RSSC, mã turbo cho OFDM [3]. Tuy nhiên, do quá trình thích nghi đa mức bị giới hạn bởi ngưỡng SNR mà tại đó các bộ giải mã vẫn làm việc tốt, vì vậy việc nghiên cứu thiết kế các bộ mã tốt thích hợp đối với hệ thống OFDM điều chế đa mức trong điều kiện pha đinh luôn là một công việc có ý nghĩa quan trọng. Abstract: In order to improve the performance of OFDM’s system, the most promising candidate to 4G Wireless Communication system, the article analyses the performance, designs and appraises the quality of the OFDM system with BICM-ID (Bit-Interleaved Coded Modulation With Iterative Decoding), demonstrates its excess effect, comparable to that of the others with conventional convolution code as HIPERLAN II model in the condition of multi-path propagation mixed with Gauss noise. Key words: OFDM-Orthogonal Frequency Division Multiplexing, AOFDM-Adaptive OFDM, BICM-ID -Bit Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding, MSEW-Maximum Squared Euclidean Weight Sau mã Turbo, mã BICM-ID được đề xuất nghiên cứu từ những năm 1990 bởi nhóm nghiên cứu và Ritcey là bộ mã tốt cho truyền dẫn trên kênh đa đường [13] do thừa hưởng ưu điểm của các mã xoắn cơ sở, tăng ích xáo trộn bít, giải mã lặp và phương pháp ánh xạ tín hiệu điều chế. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, OFDM không ngừng được nghiên cứu và mở rộng phạm vi ứng dụng bởi những ưu điểm của nó trong tiết kiệm băng tần và khả năng chống lại pha đinh chọn lọc theo tần số cũng như xuyên nhiễu băng hẹp. Trong thực tiễn, với một trải trễ xác định, việc xây dựng một hệ thống OFDM .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    190    0    28-09-2023
12    182    0    28-09-2023
126    188    1    28-09-2023
287    188    0    28-09-2023
56    176    0    28-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.