TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của loại mẫu cấy và hệ thống chiếu sáng đơn sắc lên khả năng tái sinh chồi cây hoa Cúc (Chrysanthemum morifolium Ramat. cv. Jimba) nuôi cấy in vitro

Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong sự sinh trưởng của thực vật như ánh sáng tác động đến quá trình quang hợp, quang phát sinh hình thái và đáp ứng hướng sáng. Trong nghiên cứu này, các nguồn chiếu sáng khác nhau được sử dụng để nghiên cứu tác động của chúng đến khả năng tái sinh chồi từ các mẫu cấy lá và lớp mỏng tế bào thân cắt dọc của cây Cúc (Chrysanthemum morifolium Ramat. cv. “Jimba”) in vitro. | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (6) (2012) 593-604 ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI MẪU CẤY VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐƠN SẮC LÊN KHẢ NĂNG TÁI SINH CHỒI CÂY HOA CÚC (CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM RAMAT. CV. “JIMBA”) NUÔI CẤY IN VITRO Nguyễn Bá Nam1, Nguyễn Đình Lâm2, Dương Tấn Nhựt1,* Viện Sinh học Tây Nguyên, Viện KHCNVN, Tp. Đà Lạt 1 2 Viện Khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp Miền Nam * Email: duongtannhut@ Đến Tòa soạn: 22/6/2012; Chấp nhận đăng: 3/12/2012 TÓM TẮT Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong sự sinh trưởng của thực vật như ánh sáng tác động đến quá trình quang hợp, quang phát sinh hình thái và đáp ứng hướng sáng. Trong nghiên cứu này, các nguồn chiếu sáng khác nhau được sử dụng để nghiên cứu tác động của chúng đến khả năng tái sinh chồi từ các mẫu cấy lá và lớp mỏng tế bào thân cắt dọc của cây Cúc (Chrysanthemum morifolium Ramat. cv. “Jimba”) in vitro. Lá Cúc được cắt thành hình tròn (Bằng dụng cụ tự tạo) có đường kính 0,8 cm và thân được cắt thành từng lớp mỏng có kích thước là 10 mm với độ dày từ 0,5 - 0,6 mm. Hai nguồn mẫu này được cấy trên môi trường MS có bổ sung 30 g/l sucrose, 8 g/l agar, 0,5 mg/l NAA và 2 mg/l BA và nuôi cấy dưới các điều kiện chiếu sáng khác nhau: 100 % LED đỏ, 100 % LED xanh, 50 % LED đỏ + 50 % LED xanh, 70 % LED đỏ + 30 % LED xanh, 80 % LED đỏ + 20 % LED xanh, 90 % LED đỏ + 10 % LED xanh, ánh sáng đèn huỳnh quang (Neon) và trong tối. Kết quả thu được sau bốn tuần nuôi cấy cho thấy, 70% ánh sáng LED đỏ kết hợp với 30 % ánh sáng LED xanh là tỉ lệ phù hợp cho sự tái sinh chồi trực tiếp từ mẫu lá và gián tiếp từ lớp mỏng tế bào thân cây Cúc so với các điều kiện chiếu sáng còn lại. Những chồi thu được dưới điều kiện chiếu sáng này là nguồn mẫu thích hợp phục vụ cho quy trình nhân giống cây Cúc. Từ khóa: Chrysanthemum morifolium Ramat. cv. “Jimba”, LED đỏ, LED xanh, nuôi cấy in vitro, tái sinh chồi. 1. GIỚI THIỆU Sự thành công trong quá trình nghiên cứu tái sinh thực vật in vitro có được nhờ tìm ra các điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sự phát .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.