TAILIEUCHUNG - Những Giải Pháp Và Điều Kiện Thực 2

Chuơng IUMỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, GlẢl PHÁP PHỒNG,.CHỐNG SUY THOÁi TƯTưửNG CHÍNH TRỊ, ĐẠODÚÚ,.Lôì SỐNGTRONG CÁN BỘ, ĐẢNG TÌNH HÌNH . Dự BÁO NHỮNG TÁC ĐỘNG CHỦ TÌNH HÌNH QUỐC TỂ VA TRONG Tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI CÁN Bộ. ĐẲNG VIÊN1Thế giói đang vận động, biến đổi phức tạp, cả chiều thuận và chiều nghịch đến tư tưỏng , đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng ) Hòa bình, hỢp tác và p h át triển là xu th ế báo về tình hình khu vực và quốc tê trong sắp tới, trong mấy đại hội gần đây Đảng u nhận định: trên thế giới, “Hòa bình, độc lập din tộc,.dân chủ, hỢp tác và phát triển là xu thế lớn.’”1. Đ ả n g C ộ n g s ả n V i ệ t N a m :Văn kiện Đại hội đại biỉu toànquốc lần thứ XI, Nxb. C h í n h t r ị q u ô c g i a - Sự t h ậ t , t à N ộ i,.2011, tr. cầu hoá ngày càng mở rộng, trở thành một khách quan lôi cuốn và tác động đến hầu hết gia, tạo ra một dây chuyền cung ứng và chuỗi giá cầu. Sự vận động khách quan đó đã tạo nên tuỳ thuộc lẫn nhau về mặt lợi ích giữa các nước hệ song phương, đa phương và điều đó đã trở sở cho sự hình thành, duy trì môi trường hoà bình, , phát triển trên thế giới. Mâu thuẫn, bất đồng về luôn luôn tồn tại giữa các nưốc, nhưng các chính phủ,.kể cả chính phủ cực đoan, buộc phải tính toán lợi việc phát động chiến tranh (ngoại trừ chiến tranh ), bởi cái giá phải trả cho chiến tranh sẽ cao hơn so vối trước đâyPhấn đấu vì một thế giới hoà bình bền ỉâu; xây đắp,.củng cố quan hệ hỢp tác, cùng phát triển giữa các quốc trách nhiệm cao cả của nhân dân tất cả các nước, vừa muốn, vừa là mục tiêu hành động của cán bộ, và nhân dân tab).Khủng hoảng kinh t ế th ế giới trong hối cảnh hoá lầm său sắc thêm những mâu thuẫn vốn có hiện những nhân t ố mới, những khuynh hướng hoảng tài chính, kinh tế năm 2008-2009 , từ nước Mỹ cho thấy vai trò của cường quốc này giảm, sự nổi lên của môt số quốc gia đã làm gia tranh quốc tế trên các lĩnh vực. Xu hướng thế giới đa cực ngày càng rõ, sẽ có tác động và lớn tới tình hình chính trị, kinh tế thế giới năm kinh tế, trong bổì cảnh kinh tế thế giới suy giảm,.cùng với tăng cưòng hỢp tác trong việc giải quyết các toàn cầu, như khắc phục khủng hoảng tài chính, với thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, bien hậu., xu thế cạnh tranh giữa các nước nhằm các nguồn nguyên liệu, năng lưỢng, thu hút vốn , thị trường tiêu thụ. tăng lên. Cạnh tranh giữa lớn trên các địa bàn chiến lược, tranh chấp trên cũng sẽ gay gắt, phức tạp hơnVề xã hội, hậu quả của cuộc khủng hoảng trưởc nặng lên vai những ngưòi lao động có thu nhập thấp nưốc đang phát triển, làm nảy sinh đồng thòi cả hưông tư tưởng, đạo đức tích cực và tiêu cựcToàn cầu hoá tự nó đã tạo nên sự bất bình đẳng phân chia các lợi ích trên phạm vi toàn thế giốiCuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn diễn ra chưa lâu nhưng mang lại hậu quả nặng nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triểnTheo dự báo của các nhà kinh tế, sau khủng hoảng, các nước sẽ phải tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế bước phát triển mới, tất yếu sẽ có những xáo trộn nặng chủ yếu vẫn đè lên vai ngưồi lao động. năm tới, đồng thòi vối khả năng phát triển tốt của nền kinh tế toàn cầu, nhiều nước vẫn phải vật các tác động sau khủng hoảng, như; nđ quốc gia, phủ quá cao, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ của nền (như trường hỢp Hy Lạp gần đây). Một phần loại, đặc biệt là hàng trăm triệu người lao thê giới, tronẹ đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên,. dân Việt Nam. vẫn phải tiếp tục gánh chịu khăn do thất nghiệp, thu nhập giảm sú

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.