TAILIEUCHUNG - Luanvan_PhamVanPhan

MỞ . Tính cấp thiết của đề dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc là một trong những quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta giai đoạn . Trong bối cảnh xã hội đang có nhiều biến đổi, cùng với quá trình hiện đại hội nhập, nhiều vấn đề đang đặt ra về việc thực hiện các quy định pháp luật và gia đình, nhất là ở các địa phương vùng miền núi và dân tộc thiểu sốThực hiện Chính sách Pháp luật về Hôn nhân và gia đình là một trong cầu quan trọng nhằm đảm bảo các yêu cầu tuân thủ luật pháp về hôn nhân đình trong đời sống xã hội. Với đặc thù của một quốc gia có nhiều thành người, điều kiện kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương còn gặp khó khăn thì hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình ở nhiều địa phương trở ngại, nhất là ở các huyện miền núi và vùng dân tộc thiểu sốHuyện Ba Tơ thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NĐ-CP ngày 27./12/ 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối huyện nghèo của cả nước và thuộc 6 huyện nghèo ở huyện miền núi của tỉnh theo quyết định 135/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Uỷ ban nhân dân Ngãi phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. Trong những năm gần đây, việc và thực hiện các chính sách, pháp luật trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều đáng ghi nhân. Nhiều bộ luật và các quy định về chính sách đã được triển khai , mang lại những hiệu quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phươngVới sự quan tâm của Nhà nước và các Bộ, Ngành, việc thực hiện chính sách trong cả nước nói chung đã có những bước đổi mới, đạt được nhiều kết quả đáng trong việc mở rộng quy mô tuyên truyền, tăng cơ hội tiếp cận pháp luật cho mọi . Đối với huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, việc thực hiện chính sách pháp luật có đáng kể qua những đợt khảo sát, qua các cuộc ra quân tuyên truyền, phổ biến, giáo luật tại các xã trên địa bàn huyện. Nhờ những hoạt động tuyên truyền đó đã có biến mạnh mẽ trong tư tưởng nhận thức trong nhân dân, việc tuân thủ luật pháp cụ thể là: Số vụ nhân dân vi phạm pháp luật, năm sau thấp hơn năm trước, tình dân khiếu kiện vượt cấp không có, các vụ trộm cắp tài sản, tài nạn giao thông đều giảm đáng kể, vụ việc vợ chồng ly hôn ngày càng ít, không có vụ bạo lực gia các năm gần đâyTuy nhiên, do đặc thù thực tế của địa phương với điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, việc thực hiện pháp luật còn bộc lộ nhiều , chưa đáp ứng với yêu cầu của cấp lãnh đạo địa phương trong tình hình mới . Chất lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương nhìn cao, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng và phong phú. Theo báo các cơ quan Tư pháp huyện Ba Tơ qua các năm gần đây thì chất lượng tuyên nhiều khâu còn yếu kém cả về số lượng người nghe và chất lượng nhân dân tiếp hạn chế, có lúc có nơi người tham gia nghe việc tuyên truyền luật pháp chưa tượng và thành phần theo yêu cầu, chủ yếu thường đến nghe là người già và trẻ emCó rất nhiều nguyên nhân đến vấn đề này, song có một nguyên nhân cơ bản đó là thực hiện chính sách phổ biến tuyên truyền pháp luật còn nhiều bất cập, đơn Cán bộ báo cáo viên, thiếu đồng bộ trong sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy Đảng,.Mặt trận, các hội Đoàn thể ở các cơ sở xã, thị trấn và không có hỗ trợ về mặt vật người ngồi nghe phổ biến tuyên truyền pháp luật, chưa linh hoạt về thời gian hợp trong nhân dân dẫn đến chất lượng và hiệu quả tuyên truyền tiếp thu chưa caoĐể khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên là cần thiết phải có những thực hiện chính sách pháp luật mang tính lâu dài và phù hợp với hoàn cảnh - văn hóa - x

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.