TAILIEUCHUNG - Giáo trình Biên mục mô tả: Phần 2

Phần 2 cuốn giáo trình "Biên mục mô tả" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp mô tả các loại hình tư liệu, tổ chức biên mục và quản trị mục lục, khổ mẫu MARC và biên mục tự động. nội dung chi tiết. | CHƯƠNG V PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ CÁC LOẠI HÌNH Tư LIỆU 1. QUI ĐỊNH CHUNG Mô tả phải được thực hiện theo các qui tẩc thôiig nhất để nêu được những đặc trưng cơ bản của tư liệu và tập hợp vào một chỗ trong mục lục hay trên màu hình máy tính những mô tả hay biêu ghi của các tư liệu theo một yêu cầu hay dấu hiệu điểm truy nhập tìm tin. Mô tả được thực hiện trên các tờ phiếu có kích thước tiêu chuẩn 12 5 X 7 5 cm dùng cho mục lực truyển thông hay trên các tờ nhập tin worksheet với các trường qui định. Đôi khi mô tả được tiếu hành trực tiếp trên may tức là 11 hập dữ liệu vào các khổ mẫu nhập tin dã cài sẵn trong máy tính. Trên các tờ phiẽu mục lục truyển thõng thường cỏ hai vạch kẻ dọc vạch dọc thứ nhất cách mép trái tờ phiêu 2cm vạch dọc thứ hai cách vạch dọc thứ nhát lem về bên phải và khoảng 10 dòng kẻ ngang Đường kẻ ngang trêu cùng cách mép trên tờ phiếu 1 5cm . Theo qui định của các qui tắc Việt Nam Liêu Xô cũ và Anh-Mỹ thì nhan đề số trang phụ chú ISBN ISSN bao giò cũng phải mô tả bắt đầu từ vạch dọc thư hai. trên một đòng mổi do đó tạo ra những dòng nhô ra hoặc thụt vào ở bên trái tờ phiếu. Qui tắc của Pháp và một sô nước khac không qui định như vậy. các yếu tô được mô tả trên phiếu kê tiếp nhau 106 trong một khuôn hình chữ nhật khá đầy đặn. cần chú ý rằng ỈSBD không qui định về hình thức trinh bày phiếu mô tả. Trừ nhan đề những yếu tô khác có thể viết tắt nhưng phải theo đúng qui định. Cần chú ý sử dụng các yếu tô dữ liệu viết tắt trong vùng lần xuất bản địa chỉ xuất bản vùng đặc trưng số lượng và dùng nhất quán cho mọi trường hợp. Ngôn ngữ mô tả nói chưng theo ngôn ngữ trong chính văn trừ cac chữ trang minh họa phụ bản thư mục tài liệu tham khảo và nội dung phự chú được phép sử dụng tiếng Việt. Đốì với tư liệu bằng chữ Kiril hay tượng hình có thể dùng hình thức chuyến tự latinhh hoá nhất là trong các mục lục và cơ sở dữ liệu chung cho nhiều ngôn ngữ. Chinh tả theo đúng qui tắc hiện hành của từng ngôn ngữ. Các chữ fỉố ghi thôiig nhất bằng sô Á rập bất kể trên tư liệu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.