TAILIEUCHUNG - Nhập Môn Khoa Học Thư Viện Và Thông Tin 1

PHAN VĂN - NGUYỄN HUY CHƯƠNGOAHỌC •#NHÀ XUAT BẢN GIA HÀ NỘI.* HỌC.•.•.PHẨN CÔNG BIỀN SOẠN :.CHƯƠNG I :CHƯƠNGn:Sách và các vật liệu mang , FI'S PHAN VĂNCơ sỏ thu viện học và Thông tin . PTS PHAN VĂNCHƯƠNG in : Bộ máy tra . NGUyỄN H W CH NÓI ĐẨU■™IẢO trình nhập môn khoa học thư viện và (Introduclion lo Library and ) đưựt, bièn sọaii Ihco chươne trình 7 ■■},■ '■ ị ’.» ,.khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có bô sung đổi một số đề mục) nhậm mục đích .trang kiến thức đại/cưựiìg, về, tj>ự-,viộn học , tin .học cho sinh viên các .Irượne đai học đàng;„AV ,v ,:'! > trình này ciới thiệu cho sinh viên có hêthống nhữn£ yấìi để'ccVb;m ¿'tia’ lí luán'.ÍỌ H r .'r ,.<: thực liễn hoạt động thư viện và Ihông tin , giúp sinh viên nắm được đặc điểm của các vật mang tin, hiểu rõ vai trò tác dụng trong đời sống xã hội. Giáo trình còn cho sinh viên phương pháp manu tính kế thống và tiếp cận với công nghệ thông để ihu thập các nguồn tin, xử lí phân tích tin,.sắp xếp, tra lìm, khai thác, sử dụng tài liệu cao hiệu quả, chất lượng học tập và khoa xone chươne trình nhập mon khoa viện và thône till, sinh viên biết xay dựna lài liệu tham kháo troim khoá luận, dồ luận vãn lốt n°hiộp và các công trình . Đống thời siiiti viên biết sử dụna học tạp mới - lự học, lự nubien cứu eắn sách, với thư viộn và tư lieu thỏne till - Iron trình được đào tạo và tự đào Phan ỉSÁCH VÀ CÁC VẬT LIỆU MANG TINSách là một trong những nguồn lực công tin cực kỳ quan trọng trong thời kỳ hóa hiện đại hóa đất nước. Trong công mới phát triển kinh tê - xã hội, xây dựng nền lớn xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần học tập và công nghệ tiên tiến mà nhân loại đã ra, phải tiếp thu "Tổng số tri thức" mà loài tích lũy được từ cổ đại cho đến hiện đại. Sách tuệ,.là khoa học,.• 7 là kinh tế. là chính trị,.•'.• 7 là giáo dục con người nắm vững quá khứ, hiện tại, dự báo tương lai. Chúng ta cần vũ sinh viên các trường Đại học và Cao pháp học tập mới gắn liền vói sách, với , phương pháp khai thác sử dụng sách để , nâng cao hiệu quả, chất lượng học tập trong đào tạo. Trong chương thứ nhất này chúng tôi5.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.