TAILIEUCHUNG - Quyết định số 932/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số 932/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2030”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; | Quyết định số 932/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 932/QĐ­UBND Hải Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TIẾN TỚI LOẠI TRỪ HIV, VIÊM GAN B VÀ GIANG MAI LÂY TRUYỀN TỪ MẸ SANG CON TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2019­2030” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; Căn cứ Quyết định số 122/QĐ­TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011­2020, tầm nhìn đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 7130/QĐ­BYT ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018­2030; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 18/TTr­SYT ngày 04/3/2019 về việc đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019­2030, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019­2030”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Thông tin & Truyền thông, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH ­ Như Điều 3; ­ Bộ Y tế; ­ Chủ tịch UBND tỉnh; ­ Các Phó CT UBND tỉnh; ­ Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; ­ UBND các huyện, thành phố; ­ Lãnh đạo (Ô. Hơn, Ô. Khuyến); ­ Lưu: VT, VX01. Ph(40). Lương Văn Cầu KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.