TAILIEUCHUNG - Luanvan_PhamLeThuy_QLKT

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIPHẠM LỆ THÚYQUẢN LÝ MARKETING ONLINE CHO CÁCTHƯƠNG HIỆU ĐẶC SẢN CỦA VIỆT NAMNgành: Quản lý Kinh số: 8 34 04 10LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:.TS. VŨ TUẤN HƯNGHÀ NỘI - CAM xin cam đoan luận văn này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong nghiên cứu này là có nguồn gốc và trích ràngTôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!TÁC GIẢPhạm Lệ ĐẦU 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING ONLINE CHO ĐẶC SẢN Một số vấn đề về quản lý marketing online Quản lý Marketing online . Thương hiệu đặc sản . 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MARKETING ONLINE CHO HIỆU ĐẶC SẢN CỦA VIỆT NAM . Các thương hiệu đặc sản của Việt nam hiện nay Hoạt động quản lý Marketing online cho các thương hiệu đặc sản việt nam . Đánh giá hoạt động quản lý Marketing online cho các thương hiệu đặc sản Nam . 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO QUẢN LÝ ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU ĐẶC SẢN CỦA VIỆT NAM . Bối cảnh và định hướng quản lý Marketing online cho các thương hiệu đặc Việt Nam . Một số giải pháp quản lý Marketing online cho các thương hiệu đặc sản của . LUẬN LIỆU THAM MỤC VIẾT TẮTViết tắtNghĩa đầy đủCNTTCông nghệ thông tinDNDoanh nghiệpNN&PTNTNông nghiệp và phát triển nông thônNSNNNgân sách nhà nướcTMĐTThương mại điện MỤC BẢNG : Các công cụ Marketing . : Kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong ngành về xây dựng chiến lược,.kế hoạch Marketing online : Kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong ngành về tổ chức thực hiện marketing online . : Kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong ngành về công tác giám sát giá hoạt động quản lý Marketing online . 57. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM LỆ THÚY QUẢN LÝ MARKETING ONLINE CHO CÁC THƯƠNG HIỆU ĐẶC SẢN CỦA VIỆT NAM Ngành Quản lý Kinh tế Mã số 8 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VŨ TUẤN HƯNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong nghiên cứu này là có nguồn gốc và trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này TÁC GIẢ Phạm Lệ Thuý MỤC LỤC MỞ CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING ONLINE CHO THƯƠNG HIỆU ĐẶC Một số vấn đề về quản lý marketing Quản lý Marketing Thương hiệu đặc CHƯƠNG 2 THỰC trạng quản lý marketing ONLINE CHO CÁC THƯƠNG HIỆU ĐẶC SẢN CỦA VIỆT Các thương hiệu đặc sản của Việt nam hiện Hoạt động quản lý Marketing online cho các thương hiệu đặc sản việt nam hiện nay .37 Đánh giá hoạt động quản lý Marketing online cho các thương hiệu đặc sản của Việt CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO QUẢN LÝ MARKETING ONLINE ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU ĐẶC SẢN CỦA VIỆT Bối cảnh và định hướng quản lý Marketing online cho các thương hiệu đặc sản của Việt Một số giải pháp quản lý Marketing online cho các thương hiệu đặc sản của Việt KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.