TAILIEUCHUNG - Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Biển Đảo Việt Nam Qua Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp (NXB Giáo Dục 2013) - 2

. | Trò choi Nhanh tay nhanh trí 1. Mục tiêu Giúp học sinh - Khắc sâu nhùng nguyên nhân cúa các vấn đề môi trường và tài nguyên biển đảo. - Đề xuất một số biện pháp giải quyết và giảm thiểu cũng như ứng phó với các vấn đề môi trường biển đảo. - Có ý thức bảo vệ môi trường biển đảo của quê hương đất nước. 2. Đối tượng Học sinh lớp 4 5 3. Thòi gian 30 phút 4. Địa điểm Trong lớp 5. Chuẩn bị Giảo viên ĩ - Phiếu làm việc nhóm in trên giấy A3 - xem mục 7 Số phiếu bằng sổ nhóm HS . - Bút dạ Học sinh - Tìm hiểu trước nhừng nguyên nhân của các vấn đề môi trường và tài nguyên biền đảo. 6. Các bước tiến hành Bưởc 1 Chuẩn bị - GV chia lớp thành một số nhóm. Tốt nhất mồi nhóm gồm 6 HS có cả HS nam và nữ. - Mồi nhóm được phát 1 phiếu làm việc và 1 bút dạ. Bước 2 Làm quen với luật chơi - GV giới thiệu luật chơi 78 Khi GV hô Bắt đầu các nhóm sẽ thảo luận và ghi nhừng nguyên nhân dần đến ô nhiễm nước biển suy thoái và cạn kiệt tài nguyên biến đổi khí hậu vào các ô trống của sơ đồ cho phù hợp. Các nhóm làm xong sẽ lần lượt lên dán sản phẩm trên báng theo thứ tự từ trái sang phải. Nhóm nào làm đúng và xong trước là nhóm thắng cuộc. GV sẽ chọn ra ba giải nhất nhì ba cho 3 đội Bước 3 Thực hiện trò ch ri - GV xác định vị trí làm việc cho các nhóm. - Yêu cầu HS nhắc lại luật chơi. - Thực hiện trò chơi theo luật. - Cà lớp cùng nhận xét và đánh giá kết quả của các nhóm. Bước 4 ỉ Thảo luận cả lớp - GV Đưa ra các câu hỏi gợi ý thảo luận 1. Đe xuất một số biện pháp để hạn chế ô nhiễm nước biển. 2. Đề xuất một số biện pháp để hạn chế suy thoái và cạn kiệt tài nguyên biển đảo. 3. Đe xuất một số biện pháp để giảm thiểu biến đổi khí hậu. - Các nhóm HS thảo luận và đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận. - GV có thể chốt lại Có nhiều biện pháp hạn chế và giảm thiểu các vấn đề môi trường biển đảo cụ thể như sau 4- Hạn chế gây ô nhiễm Ngăn ngừa và khắc phục triệt để sự cố tràn dầu Xử lí nước khí thải tại các nhà máy cơ sở sản xuất khai thác chế biến phân loại rác trước khi thải xả rác đúng nơi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.