TAILIEUCHUNG - Quyết định số 931/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa­-Vũng Tàu

Quyết định số 931/2019/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên của các đơn vị trực thuộc Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; | Quyết định số 931/2019/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa­-Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA ­ VŨNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc TÀU ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 931/QĐ­UBND Bà Rịa­Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG ­ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA ­ VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA ­ VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ­CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài công; Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ­TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Căn cứ Công văn số 34/HĐND­VP ngày 24/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4913/TTr­STC ngày 20/12/2018 về việc đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội tại công văn số 786/SLĐTBXH­KHTC ngày 19/3/2019, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.