TAILIEUCHUNG - Giáo Dục Bảo Vệ Môi Trường Biển Đảo Việt Nam Qua Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp (NXB Giáo Dục 2013) - 1

. | eríMD . NGUYỀN TUYÉT NGA Chủ biên GIÁO DỤC BẢO VỆ MỎI TRƯỜNG BIỂN ĐÀO VIỆT NAM QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LÓP Tài liệu hướng dẫn giáo viên tiểu học Tái bản lần thử nhất Nhóm tác giả biên soạn . Nguyễn Tuyết Nga . Nguyễn Thị Than ThS. Phan Thanh Hà ThS. Nguyễn Thị Chi ThS. Trương Xuân Cảnh ThS. Bạch Ngọc Diệp NHÀ XUÁT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM LỜI NÓI ĐÀU Thực hiện Quyết định sổ 373 QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 146Ỉ QĐ - BGD ĐT về việc giao nhiệm vụ Xây dựng và thực hiện đề án tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010 - 2015 . Nhằm định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ trên với sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu về bảo vệ môi trường biển đảo cho giáo viên GV và học sinh HS cấp tiểu học các tỉnh thành phổ ven biển. Bộ tài liệu này gồm 2 quyển - Quyển 1 Biển đảo với cuộc sống của chúng ta Tài liệu tham khảo cho học sinh tiêu học - Quyển 2 Giáo dục bảo vệ môi trường biển đáo Việt Nam qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Tài liệu hướng dẫn giảo viên tiểu học Tài liệu Giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gồm hai phần Phần một Những vấn đề chung. Phần này cung cấp cho GV một số kiến thức về biển đảo Việt Nam và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển đảo đồng thời trang bị cho GV những phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam. Phần hai Gợi ý một so mô đun tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Phần này giới thiệu 24 mô đun tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo với 6 loại hình được tồ chức ở trong và ngoài nhà trường. 3 Tài liệu được biên soạn theo tinh thần đổi mới phương pháp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.