TAILIEUCHUNG - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG(*) | Ba mô hình công vụ trên thế giới cung cấp cơ sở cho việc nghiên cứu định vị nền công vụ nước ta hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay và những thách thức trong thời gian tới nền công vụ cơ bản là hành chính công ở nước ta cần chuyển dịch nhanh sang mô hình quản lý công với các mục tiêu xây dựng một hệ thống công vụ mở, trả lương tiệm cận với thị trường lao động, tuyển dụng và quản lý công chức dựa trên năng lực và thành tích công tác. Cần xác định Luật CBCC là văn bản pháp quy gốc khởi đầu cho một chu kỳ xây dựng chính sách quản lý công chức mới. Do vậy, Luật CBCC cần phải là cơ sở cho đổi mới quản lý công chức ở nước ta trong những năm tới. Quá trình thay đổi từ hành chính công sang quản lý công sẽ dẫn đến sự thay đổi vai trò và chức năng giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực hiện, giữa trung ương và địa phương, giữa quản lý chức năng và quản lý chung. Quá trình thay đổi vai trò này cần được tiến hành đồng thời với phân cấp quản lý và tăng cường năng lực cho các bên liên quan./.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN