TAILIEUCHUNG - KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ TƯ QUỐC HỘI KHÓA XII

Ngày 16/10/2008 tại Thủ đô Hà Nội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII. Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các vị lão thành cách mạng, các vị khách quốc tế và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội đã tham dự lễ khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc kỳ họp. | Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Trần Văn Tuấn nêu rõ: công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ có vị trí quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua, công tác lưu trữ được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia ban hành năm 2001 cùng nhiều văn bản khác và hệ thống văn bản này đã có những đóng góp nhất định trong công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ quốc gia, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng cho đất nước. Tuy nhiên, công tác lưu trữ vẫn còn nhiều bất cập như hệ thống pháp luật chưa đầy đủ và chưa có văn bản có giá trị pháp lý đủ mạnh để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong hoạt động lưu trữ trong nền kinh tế nhiều thành phần, trong xu thế hội nhập quốc tế và trong sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà nước; nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý để quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; xuất phát từ yêu cầu của thực tế quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong thời gian vừa qua và từ yêu cầu hội nhập với luật pháp lưu trữ quốc tế, việc xây dựng và ban hành Luật Lưu trữ là rất cần thiết.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN