TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu Phiếu xuất kho

Biểu mẫu Phiếu xuất kho | Đơn vị: Mẫu số 02 – VT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Phiếu xuất kho Ngày tháng năm . Nợ: Số: Có: - Họ và tên người nhận hàng: Cụng ty tư vấn thiết kế và phỏt triển phần mềm XSOFT - Địa chỉ (bộ phận): Số 40, ngừ 19, phố Kim Đồng, Hà Nội - Lý do xuất kho - Xuất tại kho (ngăn lô): Địa điểm STT Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực xuất A B C D 1 2 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): - Số chứng từ gốc kèm theo Ngày tháng năm Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Hoặc bộ phận có (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN