TAILIEUCHUNG - Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài liệu tham khảo về phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. | PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHÚNG KHOÁN VIỆT NAM MỤC LỤC I- Sự RA ĐỜI CỦA THỊ TRƯỜNG CHÚNG KHOÁN Ở VIỆT NAM . Những yếu tố cần thiết cho sự hình thành thị trường chứng khoán ở Việt Nam . Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh II- Sự PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM . Diễn biến của TTCK Việt Nam từ 2002 đến nay . Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VE TTCK VIỆT NAM TRONG NĂM 2006 . Một số nhận xét . Về cơn sốt giá chứng khoán đang diễn ra từ đầu tháng 4 năm 2006 IV- MỘT số VẤN ĐỂ ĐẶT RA SAU 5 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK VIỆT NAM thị trường phi tập trung OTC . Tăng hàng hoá cho TTCK . Ra đời các tổ chức đánh giá tín nhiệm . Hoàn thiện khung pháp lý về TTCK . Hội nhập thị trường vốn khu vực và thế giới . Quyết tâm của Chính phủ PHỤ LỤC Một số khái niệm Bảng 1 Các tổ chức niêm yết trên TTGDCK Bảng 2 Các tổ chức đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội Bảng 3 Công ty chứng khoán CIEM Trung tâm Thông tin Tư liệu 1 Vào thập kỷ cuối của thế kỷ 20 Việt Nam đã duy trì đuợc mức tăng trưởng cao bình quân 8 năm nhờ huy động được các nguồn vốn đầu tư phong phú. Tuy nhiên vốn đầu tư từ khu vực dân cư chưa được huy động tương xứng với qui mô được đánh giá do chưa có kênh huy động phù hợp. Vốn đầu tư nước ngoài cũng chỉ mới được thu hút qua đầu tư trực tiếp nguồn vốn gián tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài nhất là các nhà đầu tư là các tổ chức chưa được khai thông. Mặc dù hệ thống ngân hàng thương mại đã lớn mạnh hơn và nhiều doanh nghiệp nhà nước DNNN đã tự đảm bảo phần lớn nhu cầu đầu tư bằng nguồn vốn tự có nhưng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước và tín dụng nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Đầu tư vào kinh tế từ nguồn ngân sách nhà nước bị hạn chế bởi chức năng cai trị của Nhà nước. Tín dụng đầu tư của Nhà nước đặc biệt là tín dụng đầu tư với lãi suất ưu đãi chỉ nên có qui mô hạn chế do tính hiệu quả thấp và dễ bị lạm dụng. Nguồn vốn đầu tư phát triển do các ngân hàng thương mại quốc doanh cung cấp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN