TAILIEUCHUNG - Object (Túc từ)

Khi ta nói: Tôi thích bạn thì Tôi là chủ từ, kẻ phát sinh ra hành động thích là động từ diễn tả hành động của chủ từ bạn là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra. Chữ bạn ở đây là một túc từ. Tiếng Anh gọi túc từ là Object. Vậy túc từ là từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó. | Object Túc từ Khi ta nói Tôi thích bạn thì Tôi là chủ từ kẻ phát sinh ra hành động thích là động từ diễn tả hành động của chủ từ bạn là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra. Chữ bạn ở đây là một túc từ. Tiếng Anh gọi túc từ là Object. Vậy túc từ là từ chỉ đối tượng chịu tác động của một hành động nào đó. Đối với hầu hết các danh từ khi đứng ở vị trí túc từ không có gì thay đổi nhưng khi là các đại từ nhân xưng thì cần có biến thể. Ví dụ khi nói Tôi thích anh ta ta không thể nói I like he. He ở đây là một túc từ vì vậy ta phải viết nó ở dạng túc từ. Các túc từ đó bao gồm Đại từ Túc từ Subject Object me You you He him She her It it We us They them Ví dụ I like him Tôi thích anh ta Mr. Smith teaches us Ông Smith dạy chúng tôi Khi sử dụng túc từ ta cũng cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp direct object và túc từ gián tiếp indirect object . Xét câu này Tôi viết một bức thư cho mẹ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN