TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHẦN MỀM “KẾ TOÁN 1A”

Trong phần này: Hệ thống chứng từ trong phần mềm Kế toán 1A Menu “Chứng từ” Trình tự chung khi làm việc với chứng từ Bảng kê “Chứng từ trong kỳ” Các nội dung chính của chứng từ Trình tự lập chứng từ Các bút toán của chứng từ Sử dụng bàn phím và chuột khi lập chứng từ Lập chứng từ mới bằng chức năng Lập chứng từ In chứng từ | HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHẦN MỀM KẾ Toán 1A CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Trong phần này Hệ thống chứng từ trong phần mềm Kế toán 1A Menu Chứng từ Trình tự chung khi làm việc với chứng từ Bảng kê Chứng từ trong kỳ Các nội dung chính của chứng từ Trình tự lập chứng từ Các bút toán của chứng từ Sử dụng bàn phím và chuột khi lập chứng từ Lập chứng từ mới bằng chức năng Lập chứng từ In chứng từ Kế toán 1A . Hướng dẫn thực hành. Phần 2. Các chứng từ kế toán Chứng từ kế toán được phân loại theo các nhóm nghiệp vụ của các phần hành kế toán. Có các nhóm nghiệp vụ như sau - Thu chi tiền mặt tiền gửi - Nhập xuất hàng hóa vật tư - Bán hàng chiết khấu giảm giá - Phát sinh các khoản phải thu phải trả khác - Tăng giảm tài sản cố định - Giá thành sản phẩm dịch vụ - Các nghiệp vụ khác Chứng từ phát sinh được quản lý theo từng kỳ kế toán. Để làm việc với các chứng từ thì sử dụng các bảng kê Chứng từ trong kỳ Trình tự các bước để làm việc với các chứng từ 1 Chọn kỳ làm việc 2 Mở bảng kê Chứng từ trong kỳ 3 Theo hướng dẫn thao tác trên bảng kê Chứng từ trong kỳ Bảng kê chứng từ trong kỳ theo các nhóm nghiệp vụ có thể mở từ menu Chứng từ Chứng từ Sô kẽ toán Báo cáo Thiêt Thu chi tiền mặt tiền gùi Nhập xuãt hàng hóa vật tư Bán hàng chiẽt khâu giảm giá Các khoản phàỉì iu phải trà khác Tăng giảm tài sàn cõ định Giá thành sàn phẩm dịch vụ Nghiệp vụ kẽ toán khác Kế toán 1A . Hướng dẫn thực hành. Phần 2. Các chứng từ kế toán Bảng kê Chứng từ trong kỳ Tại màn hình Chứng từ trong kỳ có thể xem các chứng từ phát sinh trong kỳ và thực hiện các thao tác nghiệp vụ với các chứng từ Thêm Lập chứng từ Xem Sửa Xóa In chứng từ Thao tác ở danh sách nghiệp vụ - Bấm chuột vào tiêu đề Danh sách nghiệp vụ để xem chứng từ trong kỳ của tất cả các nghiệp vụ trong nhóm - Bấm chuột vào một phân nhóm có ô vuông nhỏ với dấu - ở trước để xem chứng từ của các nghiệp vụ thuộc phân nhóm hoặc bấm vào 1 nghiệp vụ để xem riêng các chứng từ của nghiệp vụ này. Cách lập chứng từ ở màn hình Chứng từ trong kỳ - Bấm đôi chuột vào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN