TAILIEUCHUNG - Cơ sở lý thuyết của việc đảm bảo chất lượng?

Việc đảm bảo chất lượng và xin chứng chỉ ISO 9001 đã trở thành một phong trào ở nước ta, các cơ quan quản lý nhà nước cũng bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (quality management system, QMS). Đây là một sự kiện đáng mừng vì chúng ta không thể trở thành một quốc gia công nghệ tiên tiến nếu không đảm bảo được chất lượng của sản phẩm và dịch vụ | Cơ sở lý thuyết của việc đảm bảo chất lượng Việc đảm bảo chất lượng và xin chứng chỉ ISO 9001 đã trở thành một phong trào ở nước ta các cơ quan quản lý nhà nước cũng bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng quality management system QMS . Đây là một sự kiện đáng mừng vì chúng ta không thể trở thành một quốc gia công nghệ tiên tiến nếu không đảm bảo được chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên theo kinh nghiệm tại những xí nghiệp Pháp có nhiều trường hợp xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng thất bại vì lãnh đạo xí nghiệp không nắm vững những cơ sở lý thuyết của đảm bảo chất lượng. Tiếp cận bằng quy trình M h1 hình 1 Tiêu chuẩn ISO 9001 đòi hỏi những quy trình của doanh nghiệp phải được xác định và mô tả rõ rệt trong sổ tay chất lượng Quality Manual . Nguyên tắc tiếp cận bằng quy trình là một trong tám nguyên tắc quản lý của ISO Kết quả mong muốn sẽ đạt được hữu hiệu hơn khi những tài nguyên và hoạt động được quản lý như là một quy trình . Chất lượng một sản phẩm tùy thuộc bốn nhân tố thường được gọi là 4M Man nhân lực Method phương pháp Material nguyên liệu và Machine thiết bị . Những nhân tố đó được Ishikawa diễn tả trên một biểu đồ hình xương cá hình 1 . Người ta thường dùng biểu đồ Ishikawa để nghiên cứu nguồn gốc của một sai sót. Chỉ cần một trong những nhân tố 4M có sai sót là sản phẩm sẽ không có chất lượng. Nhưng biểu đồ đó cũng có thể dùng để nghiên cứu một quy trình. Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm thì phải quy định những đặc điểm kỹ thuật của các nhân tố 4M. Nếu những đặc điểm đó không được xác định thích ứng và bố trí kỹ thì quy trình không thể diễn tiến được. Khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng những đặc điểm được miêu tả trong một văn bản được gọi là Miêu tả quy trình . Để biểu diễn một quy trình người ta xếp đặt những nhân tố 4M một cách khác với biểu đồ Ishikawa hình 2 . Đầu ra là sản phẩm của xí nghiệp. Đầu vào gồm những nguyên liệu xí nghiệp mua để sản xuất. OAuVÀŨ ì M HOẠTDỚNG . . ÁỰR ĨỈỂMtựC Ũúihk 7 TÍỬõillã r Phuong

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.