TAILIEUCHUNG - Tài chính doanh nghiệp - Chương 6

Tài sản cố định là các phương tiện lao động chủ yếu có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài. Đặc điểm của tài sản cố định: Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh. Hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu không thay đổi. | Chương 6 Quản trị vốn cố định Quản trị vốn cố định Vốn cố định và đặc điểm Phân loại và xác định kết cấu tài sản cố định Hao mòn và khấu hao tài sản cố định Vốn cố định và đặc điểm Tài sản cố định Là các phương tiện lao động chủ yếu có giá trị lớn và thời gian sử dụng dài Đặc điểm của tài sản cố định - Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh - Hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu không thay đổi - Giá trị tài sản cố định được dịch chuyển dần, từng phần vào giá trị sản phẩm mới. Vốn cố định và đặc điểm Khái niệm vốn cố định Là biểu hiện về mặt giá trị (tiền) của toàn bộ tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp Đặc điểm vốn cố định - Tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh - Vốn cố định chỉ hoàn thành một kỳ luân chuyển sau nhiều chu kỳ kinh doanh. - Vốn cố định dịch chuyển dần, từng phần giá trị vào chi phí kinh doanh qua các kỳ kinh doanh. Vốn cố định và đặc điểm Vai trò vốn cố định Quyết định quy mô tài sản cố định của doanh nghiệp, quyết định tới trình độ trang bị kỹ thụât, công nghệ và năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân tố ảnh hưởng vốn cố định - Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của ngành kinh doanh. - Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Phân loại tài sản cố định Phân loại theo hình thái biểu hiện - Tài sản cố định hữu hình Là những tài sản có hình thái vật chất như: nhà xưởng, máy móc, thiết bị quản lý, phương tiện vận tải - Tài sản cố định vô hình Là những tài sản không có hình thái vật chất như: Chi phí thành lập doanh nghiệp, quyền sử dụng đất, chi phí mua bằng phát minh, sáng chế, lợi thế kinh doanh Phân loại tài sản cố định Phân loại theo hình thái sở hữu (1) - Tài sản cố định thuộc sở hữu của DN Là những tài sản cố định doanh nghiệp đã xác lập quyền sở hữu đầy đủ đầy đủ đối với tài sản. - Quyền sở hữu - Quyền định đoạt - Quyền quản lý sử dụng Phân loại tài sản cố định Phân loại theo hình thái sở hữu (2) - Tài sản cố định thuê tài chính Là những tài sản cố định doanh nghiệp đang có quyền quản lý và sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. - Tài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN