TAILIEUCHUNG - Đếm Máu số 7

Số Tế Bào máu trắng (TBMT), số này bình thường ở (tức là 4800/mm3 máu), (2) số Thể tích máu đỏ (TTMD) Hematocrit (hay Hemoglobin thì cũng thế thôi), số này ở đàn bà phải hơn 38 %, ở đàn ông hơn 42 %, (3) số đếm phiến huyết nhỏ: số này nên hơn 150 (tức là 150nghìn platlets/mm3 máu). (4) Còn một số thứ tư nên biết là Thể tích trung bình Tế bào máu đỏ (TTTBMD) (MCV - mean corpuscular volume), số này áng chừng ở 80-99, độ 90 là vừa, dưới 80 thì tế bào. | Đêm Máu sô 7 1 Số Tế Bào máu trắng TBMT số này bình thường ở tức là 4800 mm3 máu 2 số Thể tích máu đỏ TTMD Hematocrit hay Hemoglobin thì cũng thế thôi số này ở đàn bà phải hơn 38 ở đàn ông hơn 42 3 số đếm phiến huyết nhỏ số này nên hơn 150 tức là 150nghìn platlets mm3 máu . 4 Còn một số thứ tư nên biết là Thể tích trung bình Tế bào máu đỏ TTTBMD MCV - mean corpuscular volume số này áng chừng ở 80-99 độ 90 là vừa dưới 80 thì tế bào đỏ nhỏ quá microcytic còn cao hơn 99 thì tế bào máu đỏ lớn quá. Mấy con số kia RBC - Red Blood cell MCHC RDW. đọc làm gì cho mất thì giờ. Có bnhân chỉ vào mấy con số này hỏi tại sao nó lại bất thường abnormal computer in lệch sang môt. bên cho dễ thấy chỉ bảo họ ông bà chớ nên biết cho bận tâm vất nó vào sọt rác nếu ông bà muốn biết thì làm buổi hẹn khác ta mới có thì giờ nói chuyện ai có thì giờ đâu đếm trên đầu có bao nhiêu sợi tóc đen bao nhiêu tóc người muốn thắc mắc nói thế thì tại sao người ta lại in ra . Vâng nó cũng quan trọng đấy nhưng tôi muốn chỉ cho ông bà trong 5 phút trở thành experts. Experts trên đời này cần gì rị mọ họ chỉ liếc qua là biết ngay vì họ BIẾT LIẾC ở CHỖ nào . Bây giờ nói chuyện từng con số TBMT Tế bào máu trắng- WBC White blood count ở khoảng 4 nghìn 800 mm3 đến 10800 mm3 . Khi dưới thì gọi leucopenia thiếu TBMT trên số đó thì gọi leukocytosis thừa TBMT . Khi thiếu hay thừa thì phải tách nó ra xem thiếu cái gì mà thừa cái gì. Tách nó ra thì gọi là differential count đếm phân biệt . Khi đếm phân biệt thì sẽ thấy máu trắng có 5 loại tế bào máu trắng. Nhìn một phết máu không nhuộm dưới kính hiển vi ống dầu phóng lớn 1000 lần thì tế bào máu không có màu sắc gì cho nên phải nhuộm màu nhuộm bằng màu acid hay màu kiềm base khi tế bào ăn màu acid mắt sẽ nhìn thấy màu đỏ màu kiềm base cho ra xanh nuớc biển rất đậm gần như xanh đen methylene blue . Còn cái anh nửa nạc nửa mỡ nhận cả hai phiá thì màu nó đứng giữa hơi hồng hồng hơi xanh thế khi đếm phân biệt tế bào máu trắng ta sẽ thấy 5