TAILIEUCHUNG - Parts of Speech (Từ loại)

Trong chương này, chúng ta sẽ nhắc lại về Parts of Speech( từ loại) để chúng hiểu các từ kết hợp với nhau như thế nào để tạo nên nghĩa của cả một câu. Tiếng Anh là một ngôn ngữ linh hoat. Nghĩa của một từ được bắt nguồn ko chỉ từ cách nó được phát âm và đánh vần mà còn từ cách nó được sử dụng trong câu. | Parts of Speech Từ loại Bạn nên đọc chương này nếu bạn cần phải xem lại hoặc học về --- Adjactives Tính từ --- Adverbs Trạng từ hay phó từ --- Conjunctions Liên từ --- Interection Thán từ --- Nouns Danh từ --- Prepositions Giới từ --- Pronouns Đại từ --- Verbs Động từ Trong chương này chúng ta sẽ nhắc lại về Parts of Speech từ loại để chúng hiểu các từ kết hợp với nhau như thế nào để tạo nên nghĩa của cả một câu. Tiếng Anh là một ngôn ngữ linh hoat. Nghĩa của một từ được bắt nguồn ko chỉ từ cách nó được phát âm và đánh vần mà còn từ cách nó được sử dụng trong câu. Ví dụ - Là danh từ I ate a fish for dinner. - Là động từ We fish in the lake on every Tuesday. Adjactives Tính từ là các từ dùng để miêu tả bổ nghĩa cho danh từ và đại từ. Tính từ trả lời cho câu hỏi What kind How much Which one How many What kind red nose gold ring How much more sugar little effort Which one second chance those chocolates How many several chances six books Có 5 loại tính từ common adjectives proper adjectives compound adjectives articles and indefinite adjectives. - Common adjectives tính từ chung dùng để miêu tả người .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN