TAILIEUCHUNG - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Theo quan điểm vạn năng (quản trị là tất cả) nhà quản trị chịu trách nhiệm trực tiếp về sự thành công của tổ chức. Thành công của huấn luận viên được chia sẽ qua vinh quang chiến thắng. Khi có mâu thuẩn bất kỳ nào thì huấn luận viên là đích cho mủi tên công kích, như vậy địa vị họ phụ thuộc vào sự chiến thắng. HLV là người thiệt thòi khi thành công người ta đánh giá không hết ảnh hưởng, khi thất bại họ là người duy nhất gánh chịu. Rõ ràng họ là nhà quản trị không phải là thánh. | Quan Trị Nhan Sự Quan Trị Nhân Sự Thâo Soạn BUi Hoang LỢi TU Sach CUa Nhâ Quân Trị Kinh Doanh Trang 1 Quan Trị Nhan Sự Phan một Tổng quát Chương một Đái cương ve Quán Trị Nhán Sự I. Điểm xuất phát Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích co đông khảch hảng nhản viền chính quyền đoản thế Thiếu phôi hợp giữa các chữc nâng trong Quản Trị Nhân Sự Thiều phôi hợp giữả cấp quản trị vả nhản viền đề ững dung Quản Trị Nhản Sự Thảnh quả chữả đảnh giả kiảch quản Bộn bật quán trị nhấn sự 1 . Giởi hạng trong điều hành quản ly 2 . Trưởng bo phận ảp dung phượng thức Quản Trị Nhản Sự thềo chỉ đảo cuả lảnh đảo khong tảo được ảnh hượng hảu thuẩn 3 . Quản trị trực tuyền kiềm luon điều hảnh nhản sự trượng bo phạn chỉ bo sung thiều sot 4 . Trượng bo phản lả đối tảc chiền lược thảnh viền cuả bản lảnh đảo. Trượng bo phạn đải diền cho toản thề nhản viền trong doảnh nghiềp trưc tiềp lảm viềc vợi bản lảnh đảo nhảm thiềt kề kiềm nghiền vả ưng dung nhưng mo hình quản trị nhản sư vảo chiền lược phảt triền cuả doảnh Co mo thức Quản Trị Nhân Sự thì thiếu khảo nghiệm chi tiết cổ khảo nghiệm chi tiết thì thiếu mo thức - nhà nghiến cựu thì thiếu tong thế hội nhảp so sảnh đả vân hoả Mộ hình tuán hoán quán điểm tong the định hướng viễn cánh QTNS Trang 2 Quan Trị Nhan Sự II. Định nghĩa QTNN là sự phoi hợp một cách tong the các hoạt động hoạch định tuyển mộ tuyển chọn duy trì phát triển động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhàn sự thong quạ tộ chực nhàm đạt đựợc mục tiêu chiến lựợc và định hựông viên cành cuạ to chực. Tài nguyên nhân sự là tất cả mọi co nhân tham gia bất cứ hoạt động nao To chức cộ thê lớn nho đơn giàn hay phức tạp là chính trị hay tranh cử Quan trị nhận sự hiên diên khắp moi phong ban III. Mục tiêu QTNS Quan trị nhận sự nham phụ vụ Khậch hang QTNS định hứơng thị trứơng Cồ đông QTNS định hứơng lơi nhuạn Nhan viên QTNS định hứơng nhan ban Môi trường QTNS định hứơng sinh thai Định hứơng thêo tam nhìn chiên lứơc tai nguyên nhan .