TAILIEUCHUNG - CẢI CÁCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Để xây dựng bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở tinh gọn, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, cần nhận thức đúng những điều kiện, đặc điểm và yêu cầu của việc cải cách, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nuớc. | Trong điều kiện hệ thống chính trị duy nhất một Đảng cầm quyền, quyền lực chính trị có khả năng và thực tế thường xuyên tác động trực tiếp đến quyền lực nhà nước. Do đó, cần phân định quyền chính trị có tính chất "lãnh đạo", "giám sát" bao quát nhưng không phải trực tiếp thực hiện quyền hành chính nhà nước. Vì vậy, một mặt phải chủ động khắc phục tình trạng Đảng làm thay các cơ quan hành chính, các tổ chức của Đảng quyết định những vấn đề thuộc về lĩnh vực hành pháp của Chính phủ, làm cho các cơ quan hành chính nảy sinh sự ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm cho tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của nền hành chính nhà nước bị giảm sút. Mặt khác, cần thống nhất nhận thức rằng bộ máy hành chính là công cụ của Đảng, do đó cải cách tổ chức bộ máy hành chính trước hết là công việc của Đảng, đòi hỏi những quyết sách từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng. Nền hành chính, bộ máy hành chính nhà nước mạnh thì Đảng mới mạnh và Đảng mạnh thể hiện ở nền hành chính, bộ máy hành chính nhà nước trong sạch,vững mạnh, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN