TAILIEUCHUNG - Phương sai của sai số thay đổi

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phương sai của một biến ngẫu nhiên là một độ đo sự phân tán thống kê của biến đó, nó hàm ý các giá trị của biến đó thường ở cách giá trị kỳ vọng bao xa. Phương sai của biến ngẫu nhiên giá trị thực là moment trung tâm, nó còn là nửa bất biến (cumulant) thứ hai của nó. Phương sai của một biến ngẫu nhiên là bình phương của độ lệch chuẩn. | C3. Phương sai của sai số thay đổi (Heteroscedasticity) Bản chất của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Hậu quả của phương sai sai số thay đổi Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi Bản chất hiện tượng PSSS thay đổi Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là chi tiêu của hộ gia đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của hộ gia đình Bản chất hiện tượng PSSS thay đổi X1 X2 Xn X Y 0 (a) X1 X2 Xn X Y 0 (b) : (a) PS của SS không đổi và (b) PS của SS thay đổi Bản chất hiện tượng PSSS thay đổi a) Phương sai sai số không đổi var(ui