TAILIEUCHUNG - Kim loại kiềm - kim loại thổ - Nhôm

Tài liệu tham khảo chuyên đề hóa học về Kim loại kiềm - kim loại thổ - Nhôm | Chương 7 Kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ - nhôm Bài toán CO2 hoặc SO2 tác dụng với dung dịch kiềm http Dạng 2. Bài toán CO2 hoặc SO2 tác dụng với dung dịch kiềm Nội dung I. Phương pháp giải II. Thí dụ minh hoạ Dạng 2. Bài toán CO2 hoặc SO2 tác dụng với dung dịch kiềm I__ I. Phương pháp giải 1. Tổng quan về bài toán XO2 CO2 SO2 tác dụng với dung dịch kiềm Viết các phản ứng có thể xảy ra dưới dạng phương trình ion rút gọn XO 2OH XO2 HO 1 XO OH HXO- 2 2 3 2 2 3 Chất tan tạo thành trong dung dịch phụ thuộc tỉ số t nXO2 Nếu t 1 HXO3 XO2 dư Nếu t 1 HXO - 3 Nếu 1 t 2 HXO - XO2-3 3 Nếu t 2 XO2 3 Nếu t 2 XO2- và OH- dư.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN