TAILIEUCHUNG - Paracentesis và Albumin

Trong bài viết dưới đây, BS Mai có nói đến paracentesis. Hôm thứ hai này, ở đây có một bệnh nhân cần làm paracentesis. Bác sĩ ordered Albumin 25% 100 Gm để truyền trong khi làm paracentesis với hướng dẫn của ultrasound. BS Mai nghĩ sao, có dùng Albumin trong trường hợp này không (Albumin trong case này là do GI specialist ordered). Thông thường thì chỉ 8g/L mà sao họ dùng đến 100 Gm cho bệnh nhân này nặng 100Kg, và có lẽ lấy ra cỡ 5000 ml? Sau khi hỏi thì MD cho dùng albumin 25% 50. | Paracentesis và Albumin Trong bài viết dưới đây BS Mai có nói đến paracentesis. Hôm thứ hai này ở đây có một bệnh nhân cần làm paracentesis. Bác sĩ ordered Albumin 25 100 Gm để truyền trong khi làm paracentesis với hướng dẫn của ultrasound. BS Mai nghĩ sao có dùng Albumin trong trường hợp này không Albumin trong case này là do GI specialist ordered . Thông thường thì chỉ 8g L mà sao họ dùng đến 100 Gm cho bệnh nhân này nặng 100Kg và có lẽ lấy ra cỡ 5000 ml Sau khi hỏi thì MD cho dùng albumin 25 50 Gm thay vì 100 Gm. Diet modification 2g sodium restriction day in conjunction with diuretic therapy should be first-line therapy in adult patients who have cirrhosis with ascites. When these fail or are not tolerated and large-volume paracentesis greater than 5 liters is needed albumin 25 percent 6 to 8 g L removed or nonprotein colloids should be considered the solution of choice. Crystalloids should be considered as adjunctive therapy in patients with cirrhosis when less than 3 liters are removed and repletion of intravascular volume is of albumin alone treating ascites without large-volume paracentesis or to treat patients with noncirrhotic postsinusoidal portal hypertension should be avoided. 25 percent albumin in addition to antibiotics may be used in cirrhotics with ascites for treatment of spontaneous bacterial peritonitis. Ds Trịnh Nguyễn Đàm Giang Regards Bs Nguyễn Tài Mai viết Xin cảm ơn DS TNĐG chỉ xin trả lời vắn tắt thôi nghĩ gì viết thế Chuyện dùng Albumin là một chuyện rất dài 1. Vì Albumin tăng oncotic pressure cho nên Albumin đã thường bị lạm dụng 2. Vì malnutrition trong nhà thuơng là một vấn đề thường thấy và nhìn vào Total protein và Albumin sẽ thấy ngay vụ interpretation cuả serum Total Protein Albumin Globulin rảnh sẽ viết sau . Những literatures cũ hơn cho thấy nếu bnhân trong ICU mà Albumin duới g dL thì chỉ số tử vong mortality rate tăng . Đây là bởi vì Albumin và Protein là môt. rường cột cuả immune system. Cho nên có khi y sĩ .