TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ BÀI HỌC TRONG THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa đã để lại bản Di chúc lịch sử. Ngay sau khi Bác qua đời, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo Di chúc của Người. | Trong tình hình hiện nay, bài học về độc lập, tự chủ, tự lực tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam càng có giá trị hơn lúc nào hết. Lúc này để giữ vững độc lập, chủ quyền, bên cạnh việc quán triệt và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, nhân dân và các lực lượng vũ trang (LLVT) phải luôn cảnh giác, từng bước làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Mặt khác, ngay trong thời bình chúng ta cũng tích cực chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược từ bên ngoài đối với nước ta. Để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập quốc dân, vừa xoá đói, giảm nghèo, vừa có tích luỹ để củng cố nội bộ nền kinh tế, đồng thời củng cố quốc phòng. Chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục giáo dục truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong quân đội nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung, thường xuyên huấn luyện và rèn luyện, phát triển nền khoa học - công nghệ hiện đại, trong đó có khoa học - công nghệ quân sự, bảo đảm cho LLVT đánh thắng địch trong mọi tình huống.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG