TAILIEUCHUNG - PHÂN BIỆT GIỚI TỪ VÀ TRẠNG TỪ

PHÂN BIỆT GIỚI TỪ VÀ TRẠNG TỪ Giới từ và trạng từ thường có hình thức giống nhau, do đó chúng ta cần phân biệt chúng như sau | PHÂN BIỆT GIỚI TỪ VÀ TRẠNG TỪ Giới từ và trạng từ thường có hình thức giống nhau do đó chúng ta cần phân biệt chúng như sau GIỚI TỪ Luôn có túc từ theo sau I sit on the chair. There are 4 people in my family. TRẠNG TỪ Thường đứng sau động từ và không có túc từ theo sau. Put the gun down. Go on Price goes up. PHÂN BIỆT GIỚI TỪ VÀ LIÊN TỪ Không những giới từ dễ bị lẫn lộn với trạng từ mà nó còn bị lẫn lộn với liên từ. GIỚI TỪ Đứng trước mộ danh từ hoặc một cụm từ. LIÊN TỪ Đứng trước một mệnh đề. He sat before me. giới từ He had come home before I went to school. liên từ Một số liên từ khi đổi qua giới từ thì thay đổi về hình thức I was late because It rained. liên từ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN