TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Lịch sử: Hà Nội thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại trong những năm 1991-2005

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ quá trình Hà Nội thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại; nêu lên những điểm nổi bật, thành tựu, hạn chế và rút ra những kinh nghiệm chủ yếu của quá trình đó phục vụ công tác quy hoạch đô thị Hà Nội hiện tại. luận án để nắm chi tiết nội dung. | Túm tắt luận ỏn Tiến sĩ Lịch sử: Hà Nội thực hiện quy hoạch đụ thị theo hướng hiện đại trong những năm 1991-2005 đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học x∙ hội và nhân văn xxxxx] ^xxxxx Phạm Thị Kim Ngân Hà nội thực hiện quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại trong những năm 1991 – 2005 Chuyên ngành : Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại Mã số : tóm tắt luận án tiến sĩ lịch sử Hà Nội - 2010 Công trình được hoàn thành tại: đại học quốc gia hà nội Trường đại học khoa học x∙ hội và nhân văn Người hướng dẫn: PGS. Lê Mậu Hãn . Nguyễn Thế Bá Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án tiến sỹ họp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và hồi 14 giờ 30 ngày 19 tháng 6 năm 2010 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th− viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin - Th− viện, Đại học Quốc gia Hà Nội các công trình của tác giả đ∙ công bố có liên quan đến luận án 1. Phạm Thị Kim Ngân (2004), “Xung quanh vấn đề cán bộ làm công tác quy hoạch xây dựng đô thị”, Tạp chí Giáo dục Lý luận số 5 (86), tr. 43-45. 2. Phạm Thị Kim Ngân (2007), “Công tác quản lý và xây dựng đô thị của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2001-2006”, Tạp chí Lịch sử Đảng số 8 (201), tr. 75- 77. 3. Phạm Thị Kim Ngân (2008), “Đảng bộ Thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị (1996 - 2000)”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản lý và phát triển Thăng Long- Hà Nội, ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ch−ơng trình , Nxb Hà Nội, tr. 294- 309. 4. Phạm Thị Kim Ngân (2009), “Hà Nội thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị trong sự tác động của quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý đô thị từ tập trung sang cơ chế thị trường”, Tạp chí Giáo dục Lý luận số 10, tr. 28-31. 5. Phạm Thị Kim Ngân (2009), “ Vấn đề c− dân đô thị, trong thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị ở Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục Lý luận số 12 (153), tr. 49-51 Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Thăng Long Hà Nội là .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.