TAILIEUCHUNG - Phương pháp bảo toàn điện tích

Phương pháp bảo toàn điện tích -1- VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC DẠNG TRẮC NGHIỆM (Đã đăng Báo Hóa Học & Ứng Dụng Số 12/2008) I- Cơ sở lý thuyết Định luật bảo toàn điện tích được phát biểu dạng tổng quát: “Điện tích của một hệ thống cô lập thì luôn luôn không đổi tức là được bảo toàn”. Từ định luật trên ta có thể suy ra một số hệ quả để áp dụng giải nhanh một số bài toán hóa học: Hệ quả 1: Trong dung dịch các. | Phương pháp bảo toàn điện tích -1- VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC DẠNG TRẮC NGHIỆM Đã đăng Báo Hóa Học Ứng Dụng Số 12 2008 I- Cơ sở lý thuyết Định luật bảo toàn điện tích được phát biểu dạng tong quát Điện tích của một hệ thống cô lập thì luôn luôn không đổi tức là được bảo toàn . Từ định luật trên ta có thể suy ra một số hệ quả để áp dụng giải nhanh một số bài toán hóa học Hệ quả 1 Trong dung dịch các chất điện ly hoặc chất điện ly nóng chảy thì tổng số điện tích dương của các cation bằng tổng số đơn vị điện tích âm của các anion. Hệ quả 1 còn được gọi là định luật trung hòa điện Ví dụ 1 Dung dịch A có chứa các ion sau Mg2 Ba2 Ca2 0 1mol Cl- và 0 2 mol NO3-. Thêm dần V lit dung dịch K2CO3 1M vào A đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là A. 300 ml B. 200 ml C. 250 ml D. 150 ml Giải Để thu được kết tủa lớn nhất khi các ion Mg2 Ba2 Ca2 tác dụng hết với ion CO32- Mg2 CO32- MgCO3 ị Ba2 CO32- BaCO3 ị Ca2 CO32- CaCO3 ị Sau khi phản ứng kết thúc trong dung dịch chứa các ion K Cl- và NO3- kết tủa tách khỏi dung dịch . Theo hệ quả 1 thì nK nCi- nNO3- 0 1 0 2 0 3 mol y O3 0 15 mol VddK2CO3 015 0 15 lit 150ml Chọn D Ví dụ 2 TSĐH A 2007 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0 12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X chỉ chứa hai muối sunfat và khí duy nhất NO. Giá trị của a là A. 0 04. B. 0 075. C. 0 12. D. 0 06. Giải FeS2 Fe3 2SO42-0 12 0 12 0 24 Cu2S ----- 2Cu2 SO42- a 2a a Áp dụng định luật trung hoà điện hệ quả 1 12 0 2a a 0 06 Chọn D GV LƯU HUỲNH VẠN LONG Trường THPT Thanh Hòa-Bù Đốp- Bình Phước Phone Email vanlongthpt@ or vanlongthpt@ Phương pháp bảo toàn điện tích -2- Ví dụ 3 TSCĐ A 2007 Một dung dịch Chứa 0 02 mol Cu2 0 03 mol K x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5 435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là A. 0 03 và 0 02 B. 0 05 và 0 01 C. 0 01 và 0 03 D. 0 02 và 0 05 Giải Áp dụng định luật trung hoà điện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN