TAILIEUCHUNG - Những chuyện hoang đường về thay đổi

Nhiều tổ chức phát triển các quy trình và thủ tục như thể thay đổi sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến họ. Chúng ta thường phản ứng theo cách chống đối lại các hoàn cảnh vượt quá tầm kiểm soát của mình. | Các chuyện hoang đường về thay đổi Nhiều tổ chức phát triển các quy trình và thủ tục như thể thay đổi sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến họ. Chúng ta thường phản ứng theo cách chống đối lại các hoàn cảnh vượt quá tầm kiểm soát của mình. Nếu các nhà quản lý và nhân viên của bạn làm việc với những thói quen cố hữu họ sẽ kháng cự thay đổi trừ khi họ được tham gia vào quy trình đó. Thay đổi thường dễ bị hiểu lầm. Rất nhiều câu chuyện hoang đường ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta với thay đổi và giới hạn khả năng tiến hành các thay đổi tích cực. Hãy nhìn gần hơn vào các câu chuyện hoang đường về thay đổi. Chuyện hoang đường 1 Thay đổi phải bị áp đặt. Mọi người không thích thay đổi. Chúng ta phải ép buộc họ tạo ra thay đổi. Thay đổi thực sự là tự động viên. Không phải chúng ta không thích thay đổi mà điều chúng ta không thích chính là bị thay đổi. Khi chúng ta không để nhân viên có liên quan đến việc phát hiện ra nhu cầu phải thay đổi và không để họ tham gia vào kế hoạch thay đổi chắc chắn họ sẽ trở thành những người chỉ trích thay đổi. Fred ông chủ một công ty quyết định tập trung vào dịch vụ khách hàng. Nguời quản lý của ông ta cứ phản đối với nhiều lý do cho rằng đây là một quyết định tồi. Fred đã hoãn lại việc thực thi họp các nhà quản lý lại và thảo luận về tại sao và cách nào để phát triển dịch vụ khách hàng. Không lâu sau đó các nhà quản lý đã mang lại rất nhiều tiến bộ trong dịch vụ khách hàng cho Fred. Một nhà lãnh đạo hiệu quả hiểu rằng chia sẻ quyền lực là cách hiệu quả nhất để xây dựng động cơ cá nhân. Những người tham gia phải nắm được sáng kiến thay đổi. Khi họ là một phần của quá trình thay đổi và giải pháp họ phát triển sự cam kết cá nhân với các kết quả. Chuyện hoang đường 2 Bạn sẽ làm tiêu bao dần sự kháng cự Dần dần mọi người sẽ nắm lấy thay đổi. Như chuyện hoang đuờng 1 bạn nghĩ rằng bạn có thể làm việc với những người mà lúc đầu kháng cự công khai với kế hoạch thay đổi của bạn. Bạn nghĩ sau đó họ sẽ dần dần đáp lại việc lãnh đạo của bạn. Tuy nhiên bạn .