TAILIEUCHUNG - Đơn đề nghị mua hoá đơn theo Thông tư 153 và nghị định 51

Hóa đơn là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán cho người mua để nhận được một số tiền nào đó mà người mua hàng hóa hay dịch vụ có nghĩa vụ phải thanh toán cho người bán hàng theo những điều kiện cụ thể. | Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông Tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------------ Sơn Tây, ngày 17 tháng 01 năm 2010 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN Kính gửi: Chi cục Thuế Sơn Tây I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn: 1. Tên tổ chức, cá nhân: 2. Mã số thuế: 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế: 5. Số điện thoại liên hệ: + Cố định: + Di động 6. Người đại diện theo pháp luật: 7. Vốn điều lệ: 26 tỷ 800 triệu đồng 8. Số lượng lao động: 9. Tên người mua hóa đơn: Số CMTND người đi mua hóa đơn: Ngày cấp: Nơi cấp: II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua: Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau: Đơn vị tính: Số STT Loại hóa đơn, chứng từ Tồn đầu kỳ trước Số lượng mua kỳ trước Sử dụng trong kỳ Còn cuối kỳ Số lượng mua kỳ này Sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Cộng 1 01GTGT3/001 0 0 0 - - - 0 0 50 Tôi xin cam kết: Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ. Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người đại diện theo pháp luật (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN