TAILIEUCHUNG - Phát hiện lỗi sai

Phát hiện lỗi sai Dạng bài xác định lỗi sai trong đề thi đại học là một dạng bài tương đối khó vì nó kiểm tra kiến thức toàn diện của các em học sinh. | Phát hiện lôi sai Dạng bài xác định lỗi sai trong đề thi đại học là một dạng bài tương đối khó vì nó kiểm tra kiến thức toàn diện của các em học sinh. Có 2 dạng bài xác định lỗi lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. Lỗi sai chính tả Người ra đề sẽ cho một từ viết sai chính tả sai vì thừa hoặc thiếu chữ cái . Nhiệm vụ của các em là phải tìm ra lôi sai đó thông qua kiến thức từ vựng đã học. Lỗi sai ngữ pháp Đây là dạng phổ biến nhất trong dạng bài xác định lỗi sai. Dưới đây là một số lỗi mà các đề thi thường yêu cầu các em tìm ra Sai về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và đông từ Quy tắc cơ bản là chủ ngữ số ít đi với động từ chia ở dạng số ít chủ ngữ số nhiều đi với động từ chia ở dạng số nhiều. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác mà các em cũng phải nắm vững. Ví dụ Xác định lỗi sai trong câu sau I like A pupils B who works C very hard D . Who ở đây là thay cho pupils vì vậy động từ trong mệnh đề quan hệ phải phù hợp với chủ ngữ tức ở dạng số nhiều. Do đó lỗi sai cần tìm là C. Sai về thì của đông từ Nếu các em lưu ý đến trạng ngữ chỉ thời gian trong câu thì việc xác định thì của động từ sẽ vô cùng dễ dàng. Ví dụ Xác định lỗi sai trong câu sau We A only get B home C from France D yesterday. Do có trạng từ yesterday hôm qua nên động từ phải chia ở thì quá khứ - lỗi sai cần tìm là B. Sai đai từ quan hệ Các đại từ quan hệ who whose whom which that. đều có cách sử dụng khác nhau. Ví dụ who thay thế cho danh từ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN