TAILIEUCHUNG - Hiệu ứng 3D trong Photoshop

Hiệu ứng 3D trong Photoshop Mở 1 file 400 x 400 pixel va chon hoặc tạo 1 wả cầu: tớ chọn hình này Tạo 1 dây film bằng AI hoặc C_draw Export wa PTS Copy thanh nhiều day nhu hinh sau: Merge lai roi copy thêm 1 layer Ctrl_T xoay một chut cho giống như hình sau. Chon Rotate canvas 90 Cv Chọn FilterditortShear roi chinh như hình sau. Chon layer day film nam tren Giữ Ctrl nhap vao hinh wả cầu để lấy vùng chọn, sau đó vào FilterDistortSpherize 100% OK . | Hiệu ứng 3D trong Photoshop Mở 1 file 400 x 400 pixel va chon hoặc tạo 1 wả cầu tớ chọn hình này Tạo 1 dây film bằng AI hoặc C_draw Export wa PTS Copy thanh nhiều day nhu hinh sau Merge lai roi copy thêm 1 layer Ctrl_T xoay một chut cho giống như hình .