TAILIEUCHUNG - HAI QUAN ĐIỂM, HAI CÁCH TIẾP CẬN KHI SÁP NHẬP CÁC CƠ QUAN

Tiếp theo các bài viết về bộ đa ngành, đa lĩnh vực, trong bài viết này chúng tôi xin trình bày và phân tích ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn của hai quan điểm, hai cách tiếp cận khi sắp xếp các cơ quan thuộc Chính phủ về các bộ để tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực. | Tạo lập môi trường làm việc tốt nhất cho các nhân tài với những cơ sở vật chất làm việc đầy đủ và hiện đại. Đây là yếu tố cần thiết để họ có thể sử dụng và phát huy năng lực trí tuệ cao trong việc hoạch định chính sách và thực thi công vụ. Nhân tài cũng như hạt giống được ươm trong vườn, nếu không chăm sóc thì sẽ bị thui chột và tàn lụi. Môi trường làm việc còn là bầu không khí thân thiện, hợp tác và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì nhân tài sẽ phát triển. Một yếu tố quan trọng khác là cơ hội được thăng tiến của nhân viên, đặc biệt là những người tài trong nền công vụ. Việc bố trí đúng người, đúng việc và sử dụng tối đa các kỹ năng của nhân viên là cần thiết, nhưng việc đề bạt với mức lương cao hơn với vị trí và trách nhiệm tương xứng chính là chìa khóa của thành công. Ở nhiều nước, trong cuộc đời làm việc của nhân viên, việc được đề bạt từ hai đến bốn bậc được coi như là một tiêu chuẩn. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với chính sách, chế độ đãi ngộ và trọng dụng nhân tài như: sử dụng tiêu chí thâm niên công tác và công lao, thành tích trong việc đề bạt. Ngoài ra, còn có các biện pháp khuyến khích không phải bằng tiền như: các hình thức khen thưởng và tôn vinh trong cơ quan, đơn vị, các danh hiệu vinh dự quốc gia, các khả năng lựa chọn trong việc phát triển sự nghiệp, các giải pháp lựa chọn sau nghỉ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN