TAILIEUCHUNG - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO, PHÒNG NGỪA CHẤT THẢI NGUY HẠI

Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26-12-2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định: “Phương tiện, thiết bị chuyên dùng cho | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẤU HIỆU CẢNH BÁO, PHÒNG NGỪA CHẤT THẢI NGUY HẠI Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26-12-2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định: “Phương tiện, thiết bị chuyên dùng cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại phải có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2000”. Việc sử dụng dấu hiệu cảnh báo nhằm khuyến cáo và nhắc nhở thực hiện các yêu cầu an toàn khi tiếp cận với chất thải nguy hại (CTNH) để phòng tránh các rủi ro, tai nạn cho con người và môi trường. Trong chuyên mục Sổ tay môi trường kỳ này, Hepza sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cách sử dụng một số dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2000. Bảng dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa CTNH theo quy định trong TCVN 6707:2009 Dầu hiệu cảnh báo, phòng ngừa CTNH Ý nghĩa Vị trí đặt Cảnh báo về nguy cơ dễ cháy của chất thải Tại cửa kho, trong kho, ví trị bảo quản, công đoạn sản xuất,có chứa chất dễ cháy. Trên phương tiện hoặc bao bì chứa đựng và vận chuyển chất dễ cháy. Cảnh báo về nguy cơ dễ nổ của chất thải Tại cửa kho, trong kho, vị trí bảo quản, công đoạn sản xuất, có vật liệu hoặc chất có nguy hiểm nổ. Trên phương tiện hoặc bao bì chứa đựng và vận chuyển vật liệu hoặc chất có nguy hiểm nổ. Cảnh báo về chất thải có chứa các chất ăn mòn Tại cửa kho, trong kho, vị trí bảo quản, công đoạn sản xuất, có chất ăn mòn. Trên phương tiện hoặc bao bì chứa đựng và vận chuyển chất ăn mòn. Cảnh báo về chất thải có chứa các chất độc hại Tại cửa kho, trong kho, vị trí bảo quản, công đoạn sản xuất,có chất độc. Trên phương tiện hoặc bao bì chứa đựng và vận chuyển chất độc. Cảnh báo về chất thải có chứa chất gây bệnh hoặc nguồn vi trùng gây bệnh Tại cửa kho, trong kho, vị trí bảo quản, công đoạn sản xuất, khu vực có các nguồn lây nhiễm. Trên bao bì chứa đựng và vận chuyển cũng như trên thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, có vi trùng dễ lây nhiễm. Cảnh báo chung về sự nguy hiểm của CTNH Tại vị trí cần để đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra – Chỉ sử dụng cùng bảng ghi chú thuyết minh, ghi rõ ràng bằng chữ nội dung nguy hiểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN