TAILIEUCHUNG - TỰ ĐỘNG TRONG POWER PHÂN PHỐI

Nhu cầu năng lượng điện là ngày càng tăng. Hôm nay đã có trên 21% (trộm cắp ngoài)!! Của tổng năng lượng điện được tạo ra ở Ấn Độ bị mất trong truyền tải (4- 6%) và phân phối (15-18%). Thâm hụt điện năng trong nước hiện khoảng 18%. Rõ ràng, giảm tổn thất phân phối có thể giảm thâm hụt này đáng kể. Nó có thể mang lại cho xuống lỗ phân phối đến một trình độ 6-8% ở Ấn Độ với sự giúp đỡ của các lựa chọn công nghệ mới hơn (bao gồm cả công nghệ thông tin) trong lĩnh vực phân. | The DA software has the following components: (i) Distribution network software with attributes like graphical representation of network, cross-platform portability (Windows NT, Linux, Solaris), editing features, customizing, network validation, system topological information, component specification, and billboard printing; (ii) Set-up utilities for installation on different platforms; (iii) Automation software having real-time features, cross-platform portability, alarm generation (audio/video), system monitoring (of system quantities, equipment health and switch status), switch control commands, control interlocks and event log report; (iv) Database with real-time attributes that conforms to library format, uses shared memory approach, provides SQL interface for backup in standard databases for all off-line applications, permits sharing of data in multiple processes, and has registry access for security and RTU identification; and (v) Application software which includes packages for network re-configuration, load shedding, volt-var control through capacitor switching, and fault detection and isolation.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN