TAILIEUCHUNG - Pleurodesis – Màng Phổi Có Nước

Xin giải thích chữ pleurodesis (pleuro- +desis: nối gại, gắn lại với nhau, làm cho dính lại, hàn lại). Đây là một vấn đề thuờng thấy trong oncology: khi màng phổi có nước (pleural effusion) (chữ "nước " trong tiếng Việt thật sự bao gồm cả hai chữ "fluid" và "water" trong tiếng Anh). Khi màng phổi có nuớc, trong differential diagnosis (định bệnh gián biệt): phải tách ra ngay: (1) nguyên cớ lành (benign causes) chẳng hạn suy tim (heart failure), nhiễm trùng (infectious etiology) v v (2) nguyên cớ dữ (malignant causes) tức là ung thư (neoplastic presentation) | Pleurodesis - Màng Phôi Có Nước Xin giải thích chữ pleurodesis pleuro- desis nối gại gắn lại với nhau làm cho dính lại hàn lại . Đây là một vấn đề thuờng thấy trong oncology khi màng phổi có nước pleural effusion chữ nước trong tiếng Việt thật sự bao gồm cả hai chữ fluid và water trong tiếng Anh . Khi màng phổi có nuớc trong differential diagnosis định bệnh gián biệt phải tách ra ngay 1 nguyên cớ lành benign causes chẳng hạn suy tim heart failure nhiễm trùng infectious etiology v. .v. 2 nguyên cớ dữ malignant causes tức là ung thư neoplastic presentation . Tách hai nguyên cớ này ra thường không khó lấy nuớc 1 thử trong phòng thí nghiệm 2 nhìn duới microscope 3 cấy vi trùng. Trong việc nhìn duới microscope 1 cytology 2 biopsy of the pleura - Biopsy này thì có cách mổ một khoảng nhỏ giữa hai xuơng suờn rồi dùng ngón tay để lấy màng bao phổi pleura ra. Có thể lấy dùng ngón tay thôi mà không nhìn thấy - hoặc dùng VATS video-assisted bài trước đã nêu rồi . Có thể làm cho lấy đúng chỗ hơn dùng ultrasound đi dò xem chỗ nào màng phổi dày lên thickening of the pleura rồi mổ chỗ ấy ra mà biopsy thì lấy được chắc hơn. Nếu trích nước màng phổi thoracentesis viết thoracocentesis cũng được Greek kentesis chọc thủng puncture ra mà mắt thường thấy máu thì thường là ung thư. Khi đã thấy ung thư ở màng phổi rồi thì dự hậu rất kém thường chết trong vòng sáu tháng một năm chẳng hạn ung thư phổi tế bào không nhỏ -NSCLC non small cell lung Ca mà theo định nghĩa thì malignant pleural effusion có nước ở màng phổi do ung thư đã là extensive disease rồi. Nhưng malignant pleural effusion sẽ đè vào phổi làm phổi xẹp xuống không bung ra được vì thế khó thở . Nếu trích nước ung thư này ra thì dăm bữa nửa tháng lại có nước trở lại lại không thở được. Vậy thì chỉ có hai cách 1 nhét một cái ống vào khoảng giữa hai màng phổi đầu ống có một cái van valve nước chảy ra một chiều ống này có thể vùi dưới da rồi nếu cần thì lấy kim chích vào đó mà rút nước ung thư ra khiến phổi lại bung ra - bnhân

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG