TAILIEUCHUNG - Pronunciation in english

English is verry important to everyone. So we should practice to spell exactly. And learing will help us have a good life, we can use english to travel, meet, or go abroad to learn. we will speak english fluently if we try with our the best. | c-nunc a i LESSON SIX Voiceless 0 - Voiced 0 A. Voiceless 0 Thin 0 n adj thank 0aerjk v theory 0iarl n think 0lrjk v thorn 03 n n thick 0lk adj three 0ri n thing 0lr n thirty 03 tl adj path pa 0 n math tna 0 n sixth slks0 adj cloth klD0 n B. Voiced 0 The 09 art then den adv this dis adj these lb zJ adj them dem pron that daet adj those dauz adj they del pron therefore def adv mother mAda n father fa da n brother brAda n farther fa da adj SCOOTER Z skucta LESSON SEVEN Voiceless si- Voiced ZtJ A. Voiceless s See si v son sAn n sorry sDrl v sing sir v sort s3 t v seek si k v sad saed adj sound saUnd v seed si d n boss bos n glass gla s n class klu s n bass bffis n ice als n rice rals n nice nals adj price prals n race rels n piece pits n place plels n voice vdis n C icÁcd ci .n fna a-Kai QjrainiTiy - .S ur tftartsr Munaafa-n 23 C 4 - .2 S onunctat on jfcAoo of eVn fat national CS raininy B. Voiced z Zero ziarau n zoo n zinc ZzIrjkZ n zone ZzaunZ n zoom zu m v ziczac zikzaek n zip code zlpkaud n house ZhaUs n rise IvaVzJ v revise rl valz v use ju z v SHARK Ja k LESSON EIGHT Voiceless J - Voiced 5 A. Voiceless J7 She Ji pron ship _flp n shake J elk v shore _ n shop fop n sharp Z a p adj shade Zjeld n shirt Z 3 t n sheep Z i pZ n hritish brill adj finish flnl v fish fl Z n stylish Z stalll Z adj B. Voiced 5 Rouge ru 3 n pleasure Z plejsaZ n leisure Z lE a n RDGS Ci ff Cleons - Sintic ffyitiii on i notation t dool of Q ntir national Tiiiurun

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.