TAILIEUCHUNG - Prepositions (Giới từ)

Prepositions (Giới từ) Giới từ trong tiếng Anh gọi là preposition. Giới từ là những từ đi với danh từ hay một giả danh từ để chỉ sự liên hệ giữa các danh từ ấy với một chữ nào khác trong câu. | Prepositions Giới từ Giới từ trong tiếng Anh gọi là preposition. Giới từ là những từ đi với danh từ hay một giả danh từ để chỉ sự liên hệ giữa các danh từ ấy với một chữ nào khác trong câu. Các giới từ ta đã biết như on in at out for to . Trong tiếng Anh các giới từ không nhiều lắm nhưng cách sử dụng chúng thì rất phức tạp và hầu như không theo một quy luật nào. Các giới từ không có một nghĩa cố định mà tùy thuộc vào các chữ trong câu và văn cảnh câu nói mà ta dịch nghĩa sao cho phù hợp. Xét các ví dụ He works in the room in trong Anh ta làm việc trong phòng The children play in the garden. in ngoài Bọn trẻ chơi ngoài vườn We live in VietNam. in ở Chúng ta sống ở Việt Nam They swim in the river. in dưới Họ bơi dưói sông He lay in the bed. in trên Anh nằm trên giường I get up in the morning. in vào Tôi thức dậy vào buổi sáng He speaks in English. in bằng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN