TAILIEUCHUNG - Lối nói phụ họa

Khi muốn nói một người hoặc vật nào đó làm một việc gì đó và một người, vật khác cũng làm một việc như vậy, người ta dùng so hoặc too. Để tránh phải lặp lại các từ của câu trước (mệnh đề chính), người ta dùng liên từ and và thêm một câu đơn giản (mệnh đề phụ) có sử dụng so hoặc too. | Lối nói phụ họa 9. Lối nói phụ họa Phụ hoạ câu khẳng định Khi muốn nói một người hoặc vật nào đó làm một việc gì đó và một người vật khác cũng làm một việc như vậy người ta dùng so hoặc too. Để tránh phải lặp lại các từ của câu trước mệnh đề chính người ta dùng liên từ and và thêm một câu đơn giản mệnh đề phụ có sử dụng so hoặc too. Ý nghĩa của hai từ này có nghĩa là cũng thế . John went to the mountains on his vacation and we did too. John went to the mountains on his vacation and so did we. I will be in VN in May and they will too. I will be in VN in May and so will they. He has seen her play and the girls have too. He has seen her play and so have the girls. We are going to the movie tonight and he is too. We are going to the movie tonight and so is he. She will wear a custome to the party and we will too. She will wear a custome to the party and so will we. Picaso was a famous painter and Rubens was too. Picaso was a famous painter and so was Rubens. Tuỳ theo từ nào được dùng mà cấu trúc câu có sự thay đổi 1. Khi trong mệnh đề chính có động từ be ở bất cứ thời nào thì trong mệnh đề phụ cũng dùng từ be ở thời đó. I am happy and you are too. I am happy and so are you. 2. Khi trong mệnh đề chính có một cụm trợ động từ động từ ví dụ will go should do has done have written must consider . thì các trợ động từ trong mệnh đề đó được dùng lại trong mệnh đề phụ. They will work in the lab tomorrow and you will too. They will work in the lab tomorrow and so will .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN