TAILIEUCHUNG - TÀI LIỆU LUẬT CHÍNH TẢ TRONG TIẾNG ANH

Các nguyên âm là: a, e, i, o, u. Các phụ âm là: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. Một hậu tố là một nhóm chữ cái thêm vào cuối của một từ. Ví dụ: beauty – beautiful (ful là hậu tố – suffix). | LUẬT CHÍNH TẢ TRONG TIẾNG AN H Để có thể viết Tiếng Anh một cách chính xác đúng nghĩa bạn hay tham khảo LUẬT CHÍNH TẢ TRONG TIẾNG ANH 1. Dẫn nhập Các nguyên âm là a e i o u. Các phụ âm là b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z. Một hậu tố là một nhóm chữ cái thêm vào cuối của một từ. Ví dụ beauty -beautiful ful là hậu tố - suffix . nhân đôi phụ âm A Với những từ một âm tiết có một nguyên âm và tận cùng bằng chỉ một phụ âm thì ta nhân đôi phụ âm trước khi thêm một hậu tố bắt đầu bằng một nguyên âm. Ví dụ Hit ing hitting đánh Knit ed knitted đan Run er runner chạy - Các từ có hai nguyên âm hoặc tận cùng là hai phụ âm thì không theo quy tắc trên. Ví dụ keep ing keeping giữ Help ing helping giúp Love er lover yêu - Trường hợp đặc biệt qu được xem như một phụ âm. Ví dụ quit ing quitting bỏ . B Với những từ hai hoặc ba âm tiết tận cùng bằng một phụ âm theo sau một nguyên âm thì ta nhân đôi phụ âm cuối khi âm tiết cuối được đọc nhấn giọng stress âm tiết đọc nhấn in chữ đậm . Acquit ed acquitted trang trải Murmur ed murmured thì thầm Begin er beginner bắt đầu Answer er Answerer trả lời

TỪ KHÓA LIÊN QUAN