TAILIEUCHUNG - Myeloma (4) (Multiple myeloma bướu tủy nhiều chỗ)

Khi nghi ngờ có myeloma (thử nghiệm máu thông thường cho thấy tăng Globulin, giảm Albumin; hoặc thấy vết tan xuơng - lytic lesions – trên phim XR bình thường chẳng hạn), thì bước kế tiếp sẽ phải xác nhận có phải myeloma không? Đến giai đoạn này, thì thường thường bnhân đã được gửi sang hỏi ý kiến hematologist. Giai đoạn kế tiếp sẽ cần mấy chuyện: (1) lấy máu đi tìm monoclonal gammopathy (bệnh globulin chỉ do một giòng tế bào), tức là chỉ thị cho hematology lab làm các thử nghiệm sau đây: (a) serum protein. | Myeloma 4 Multiple myeloma - 1 r J 1 Ầ 1 Xx bướu tủy nhiều chô Khi nghi ngờ có myeloma thử nghiệm máu thông thường cho thấy tăng Globulin giảm Albumin hoặc thấy vết tan xuơng - lytic lesions - trên phim XR bình thường chẳng hạn thì bước kế tiếp sẽ phải xác nhận có phải myeloma không Đến giai đoạn này thì thường thường bnhân đã được gửi sang hỏi ý kiến hematologist. Giai đoạn kế tiếp sẽ cần mấy chuyện 1 lấy máu đi tìm monoclonal gammopathy bệnh globulin chỉ do một giòng tế bào tức là chỉ thị cho hematology lab làm các thử nghiệm sau đây a serum protein electrophoresis điện vịnh protein test này cũng dễ hiểu cắm điện cực negative và positive vào một gel có chứa serum để protein theo điện tích positive charge hay negative charge chạy sang phía trái hay phải cuả gel này khi chạy ra như thế sẽ tách toàn phần protein ra là albumin alpha globulin beta globulin và gamma globulin phần gamma này có chứa immunoglobulins . b serum immunophoresis và immunofixation tức là lấy phần gamma globulin rồi tách thêm ra nữa chia ra thành IgG IgM IgA IgD IgẸ Thường thì lab chỉ tách ra Ig G IgA IgM mà thôi vì các IgE và Ig D ít qúa - cho nên nếu muốn đo IgE - chẳng hạn bnhân tăng eosinophils mà không rõ nguyên cớ định bệnh gián biệt - differential diagnosis- chỉ có giữa ung thư máu eosinophils hay bị allergy thì phải chỉ thị rõ ràng cho lab đo IgE nếu tăng Ig E thì có lẽ có thể chắc đươc. là bnhân đang bị allergy hay lải parasites còn ung thư eosinophils thì cả đời hematologist chỉ thấy 2 3 lần. Và bệnh này thuộc nhóm myeloproliferative disorders chữa cũng như thế. Phần Immunoelectrophoresis vì thế sẽ cho thấy rõ rằng tăng Immunoglobulins là Polyclonal hoặc Monoclonal. Polyclonal tức là do nhiều going tế bào - nghĩa là reactive - nó reactive với cái gì thì thường thường là infection hay autoimmune nhưng lắm khi Trời biết . Nhưng nếu lab bảo là họ thấy monoclonal thì nhờ Immunofixation họ sẽ cho mình một con số chẳng Monoclonal gammopathy Ig G kappa 2870 mg L - bình thường Ig G cho người .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    20    1    23-06-2021
9    21    0    23-06-2021