TAILIEUCHUNG - Tài liệu về Mạo từ xác định (Definite Article)

Mạo từ xác định (Definite Article) Hình thức của Mạo từ xác định (Definite Article) The dùng cho cả danh từ đếm được (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm được. | Mạo từ xác định Definite Article Hình thức của Mạo từ xác định Definite Article The dùng cho cả danh từ đếm được số ít lẫn số nhiều và danh từ không đếm được. Ví dụ - The truth sự thật - The time thời gian - The bicycle một chiếc xe đạp - The bicycles những chiếc xe đạp Dùng mạo từ xác định 1 Khi vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy nhất Ví dụ - The sun mặt trời the sea biển cả - The world thế giới the earth quả đất 2 Trước một danh từ với điều kiện danh từ này vừa mới được đề cập trước đó. Ví dụ - I saw a beggar looked curiously at me. Tôi thấy một người ăn xin. Người ăn xin ấy nhìn tôi với vẻ tò mò 3 Trước một danh từ với điều kiện danh từ này được xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề. Ví dụ - The girl in uniform Cô gái mặc đồng phục - The mechanic that I met Người thợ máy mà tôi đã gặp - The place where I waited for him Nơi mà tôi đợi anh ta 4 Trước một danh từ chỉ một vật riêng biệt Ví dụ - My father is working in the garden - Cha tôi đang làm việc trong vườn Vườn nhà tôi - Please pass the dictionary Làm ơn đa quyển tự điển Tự điển ở trên bàn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN