TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu:"Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy"

Biểu mẫu:"Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy" theo mẫu số B 02-BH ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ- BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài chính. | Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 02 – BH . Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ QUẢN LÝ BỘ MÁY . PHẦN I - TÌNH HÌNH KINH PHÍ STT Chỉ tiêu Mã số Tổng số 1 2 3 4 I Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang 01 II Kinh phí được cấp 1 Cấp trong quý 02 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 03 III Kinh phí khác 1 Thu trong quý 04 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 05 IV Kinh phí được sử dụng 1 Tổng kinh phí được sử dụng trong quý ( 06 = 01 + 02 + 04 ) 06 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 07 V Kinh phí đã chi đề nghị quyết toán 1 Tổng kinh phí đã chi trong quý đề nghị quyết toán 08 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 09 VI Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau ( 10 = 06 -08 ) 10 PHẦN II - THỰC CHI VỀ KINH PHÍ QUẢN LÝ BỘ MÁY ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Mục Tiểu mục Nội dung chi Trong quý Luỹ kế từ đầu năm đến quý này A B C 1 2 Tổng cộng Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN