TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 14

Một số chỉ tiêu độ tin cậy của các thiết bị kỹ thuật trong hệ thông vận tải đường sắt | CHƯƠNG IV ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐẦU MÁY NHƯ MỘT PHAN TỬ TRONG HỆ THỐNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT . Một số chỉ tiêu độ tin cậy của các thiết bị kỹ thuật trong hệ thống vận tải đường sắt . Khái niệm chung Giao thông vận tải đường sắt là một hệ thống vận tải phức hợp cấu thành từ toàn bộ các trang thiết bị kỹ thuật liên quan tương hỗ với nhau trong một quá trình công nghệ thống nhất là vận tải hành khách và hàng hoá. Các trang thiết bị kỹ thuật ở đây là đẩu máy toa xe thông tin tín hiệu cẩu đường. trong đó mỗi thiết bị nêu trên là một phẩn tử của hệ thống vận tải đường sắt thực hiện một nhiệm vụ xác định trong quá trình công nghệ vận tải. Để đánh giá độ tin cậy làm việc của hệ thống này trước hết cẩn phải xác định các chỉ tiêu đặc trưng cho độ tin cậy của từng phẩn tử trong hệ thống đó. Đặc điểm của việc xác định các chỉ tiêu độ tin cậy của các phẩn tử trong hệ thống vận tải là ở chỗ các phẩn tử cố định các trang thiết bị cố định lại được cấu thành từ các trang thiết bị các bộ phận liên kết với nhau trên toàn bộ chiều dài tuyến đường còn khi xác định độ tin cậy của các phẩn tử di động các trang thiết bị di động là đẩu máy toa xe thì lại cẩn xem xét toàn bộ số lượng đẩu máy toa xe vận dụng cẩn thiết cho việc thực hiện khối lượng vận tải cho trước của tuyến đường. Độ tin cậy của các thiết bị trong hệ thống ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của hệ thống tới hiệu quả cuối cùng hiệu quả đẩu ra và các chỉ tiêu kinh tế về hoạt động của các bộ phận và các khu đoạn đường sắt. Khi đẩu máy toa xe thông tin tín hiệu cẩu đường bị mất khả năng làm việc thì cẩn phải phục hồi hoặc thay thế các bộ phận và chi tiết của chúng hoặc phải điều chỉnh chúng trong thời gian giữa các lẩn bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa theo kế hoạch hoặc trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa. Đặc trưng của các thiết bị kỹ thuật là một trong những biến cố biểu hiện sau đây - Không thực hiện được các chỉ tiêu của biểu đồ chạy tàu trọng lượng đoàn tàu tốc độ thời gian chạy trên các khu gian số lẩn dừng tàu thời gian gián .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN