TAILIEUCHUNG - Case records of the Massachusetts General Hosp

Case records of the Massachusetts General Hosp Case 33-2007: A 49year old HIV-positive Man with Anemia, NEJM 357(17):1745, Oct 25, 2007 Các tác giả mô tả một truờng hợp HIV positive, 49 tuổi, đàn ông, đến hematology clinic vì thiếu máu đỏ. Bnhân đã có bệnh HIV trong 20 năm qua, nhưng ngưng retroviral therapy gần đây vì chán uống thuốc tiếp tục (pill fatigue). Bnhân cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy. | Case records of the Massachusetts General Hosp Case records of the Massachusetts General Hosp Case 33-2007 A 49year old HIV-positive Man with Anemia NEJM 357 17 1745 Oct 25 2007 Các tác giả mô tả một truờng hợp HIV positive 49 tuổi đàn ông đến hematology clinic vì thiếu máu đỏ. Bnhân đã có bệnh HIV trong 20 năm qua nhưng ngưng retroviral therapy gần đây vì chán uống thuốc tiếp tục pill fatigue . Bnhân cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy. List of meds atenolol fluoxetine risperidone valproic acid arginine vasopressin oxycodone tolterodine dextroamphetamine atorvastatin metformin gefibrozil inhalers fluticasone salmeterol albuterol multivitamins sắt Bảng kết quả laboratory chỉ thấy đáng kể TB Máu trắng 2600 mm3 Hct 3 tuần truớc Hgb 6 gram dL MCV 78 um3 Platelet 269000 mm3 normal Ferritin N CD4 cells 5 tuần truớc 610 cells mm3 HIV viral load 91200 copies mm3 Serum Erythropoietin 1089 normal 419 mU mm3 Retics uncorrected LDH 224 110-210 u liter Parvovirus DNA neg EB virus 2200 copies mm3. CMV neg IgG 2270 mg dl IgM 213 mg dl serum Creatinine Calcium liver function tests normal Coombs direct positive. Khám cơ thể không có hạch gan lá lách không phổi không có gì lạ unremarkable Bạn nghĩ tại sao bnhân thiếu máu đỏ và tính làm thủ thuật gì kế tiếp để định bệnh Đọc đến đây ta thấy chỉ có một cách giải thích đuợc thiếu máu nhanh chóng như thế trong vòng có 3 tuần Hct xuống từ 30 xuống chảy máu cấp tính và phải hỏi ngay là khám hậu môn ra sao có thấy máu không. Ta không thấy các tác giả cung cấp dữ kiện này. Nếu không có chảy máu bằng đuờng tiêu hóa thì có lẽ có thể tán máu hemolysis . Nhưng giả thuyết tán máu cũng sai mặc dù Coombs positive vì nếu tán máu thì LDH đã tăng rất cao và bilirubin phải tăng truờng hợp này LDH và bilirubin đều bình thuờng và rồi nhìn kính hiển vi đã thấy spherocytes truờng hợp này không thấy Điểm đáng để ý đây là một microcytic anemia thì có thể đã mất máu kinh niên hơn hơn 3 tuần tuy nhiên Ferritin không giảm và độ bão hoà .