TAILIEUCHUNG - Ung Thư Phổi (1)

Có gì mới trong ung thư phổi? Khi nói tới ung thư phổi thì phải tách ra ngay ung thư tế bào nhỏ (small cell) hay ung thư tế bào không nhỏ (non small cell). Vì chữa trị hoàn toàn khác biệt. Ung thư tb nhỏ thì chả ai cắt ra (vì ung thư tb nhỏ là một bệnh toàn diện – systemic disease; cắt ra không kịp nữa), cho nên nói về UThư TB nhỏ thì chỉ cần biết nó là bệnh còn giới hạn (limited disease) hay đã chạy khắp nơi (extensive disease) (não, gan chẳng hạn) | Ung Thư Phôi 1 Có gì mới trong ung thư phôi Khi nói tới ung thư phổi thì phải tách ra ngay ung thư tế bào nhỏ small cell hay ung thư tế bào không nhỏ non small cell . Vì chữa trị hoàn toàn khác biệt. Ung thư tb nhỏ thì chả ai cắt ra vì ung thư tb nhỏ là một bệnh toàn diện - systemic disease cắt ra không kịp nữa cho nên nói về UThư TB nhỏ thì chỉ cần biết nó là bệnh còn giới hạn limited disease hay đã chạy khắp nơi extensive disease não gan chẳng hạn . Nay chỉ nói tới ung thư tế bào không nhỏ TBKN Non small cell lung Ca - NSC . Chữa ung thư phổi thì tốt nhất là phải tìm cách cắt ra ngay nếu còn cắt đuợc - resectable . Còn hai chuyện kia radiotherapy và chemotherapy mới nghĩ sau dù rằng bây giờ thiên hạ cũng làm neoadjuvant cho radio therapy và chemo trước khi mổ để làm cho ung thư teo nhỏ lại dễ cắt ra hơn . Đấy lại là một bài khác. Nay chỉ nói về ung thư TBKN không cắt ra đươc nữa unresectable và chỉ nói về những tiến bộ mới nhất. Trước 1980 thì cho TBKN chỉ có radiotherapy khoảng 1980 thì cisPlatinum bắt đầu được dùng nhiều và ngay cả bây giờ thì tiêu chuẩn vẫn là dùng CarboPlatin cọng với Taxol chẳng hạn. Đa số rồi cũng chết trong vòng 1 năm cho giai đoạn IV giai đoạn cuối . CarboPlatin rất độc cho thận cho nên luôn luôn phải dòm serum Creatinine và phải tính liều theo AUC area under the curve không đi vào chi tiết vụ AUC ở đây . Chữa trong oncology thì có một lối nói đặc thù mà chả thấy trong ngành nào cả tức là second line treatment đánh tuyến thứ nhì hoặc third line đánh tuyến thứ ba tức là ung thư đã chữa bằng CarboPlatin và Taxol rồi khá đuợc dăm ba tháng nay ung thư trở lại phải chưã bằng thuốc gì những thuốc đó gọi là second line sau khi thua second thì sang third . Tại sao lại phải có second third lines vì không chữa dứt được ung thư ở first line tức là thuốc không hiêu quả . Nhiễm trùng chẳng hạn thì làm gì cần đến second với third lines. Nói second hay third tức là đang thua lớn rồi . Bây giờ nói tới second với third lines Vụ second hay third line thì .