TAILIEUCHUNG - Quá khứ hoàn thành

I went to a party last week. Tom went to the party too. Tom went home at 10:30. So, when I arrived at11 o’clock, Tom wasn’t there. Tuần rồi tôi đi dự một bữa tiệc. Tom cũng đi dự tiệc. Tom về nhà lúc 10 giờ 30. Vì thế, khi tôi đến vào lúc 11 giờ, Tom không còn có mặt ở đó. | Quá khứ hoàn thành a Hãy xem tình huống sau đây I went to a party last week. Tom went to the party too. Tom went home at 10 30. So when I arrived at11 o clock Tom wasn t there. Tuần rồi tôi đi dự một bữa tiệc. Tom cũng đi dự tiệc. Tom về nhà lúc 10 giờ 30. Vì thế khi tôi đến vào lúc 11 giờ Tom không còn có mặt ở đó. When I arrived at the party Tom wasn t there. He had gone home. Khi tôi đến dự tiệc Tom không còn có mặt ở đó. Anh ta đã về nhà. Đây là thì quá khứ hoàn thành đơn I he she etc had I d he d she d etc. gone. I he she etc hadn t gone. Had you he she etc gone Chúng ta thành lập thì quá khứ hoàn thành với had quá khứ phân từ gone opened written etc . Đối với những quá khứ phân từ bất quy tắc hãy xem ví dụ 2. Đôi khi chúng ta nói về một sự việc xảy ra trong quá khứ - I arrived at the party. Tôi đến dự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN